Hästunderstödda insatser - OHI-certifierade arbetsterapeuters, fysioterapeuters & sjuksköterskors perspektiv på interventionens betydelse för klientens aktivitetsförmåga

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv; Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Olika faktorer utgör en persons förmåga till att utföra aktiviteter, dvs. en persons aktivitetsförmåga. Hästunderstödda insatser (HUI) är en typ av aktivitet och behandlingsform. För bästa effekt bör den utföras av en utbildad ridterapeut. Tidigare forskning har visat att HUI haft positiv inverkan vid rehabilitering för personer med psykiska och fysiska funktionsvariationer. Det finns däremot få studier som belyser hur ridterapeuter beskriver interventionen i relation till klientens aktivitetsförmåga. Syfte: Att undersöka hur arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor med OHI-certifiering beskrev hästunderstödda insatsers inverkan på klienters aktivitetsförmåga. Metod: Studien hade en kvalitativ ansats och var baserad på semi-strukturerade intervjuer. Ett avsiktligt urval gjordes och åtta personer intervjuades. Samtliga var OHI-certifierade arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt sjuksköterskor. Data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Intervjupersonerna beskrev att deltagarna fick ökad aktivitetsförmåga efter insatsen. Individuella psykiska, fysiska och miljömässiga faktorer hade omfattande inverkan på deltagarna. Deltagarna erhöll erfarenheter under HUI som de kunde omsätta i sin vardag. Deltagarna fick även ökad tilltro till sin förmåga, upplevde lycka, ökade kommunikativa förmågor, fick ökad förståelse för sociala sammanhang samt minskat undvikande och utmanande beteende. Slutsats: HUI var en helhetsupplevelse där psykiska, fysiska och miljömässiga faktorer hade en omfattande inverkan på aktivitetsförmågan hos personer med olika funktionsvariationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)