Projektledare inom byggbranschen : En kvalitativ studie om förväntningar och strategier

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

Författare: Sandra Hedin; [2019]

Nyckelord: Förväntningar; Roller; Rollkonflikt; Time - Bind;

Sammanfattning: Abstrakt Allt fler organisationer väljer att organisera sin verksamhet i projekt. För organisationer är det ofta behov av att möta varierande önskemål från kunder som gör projektering till en attraktiv arbetsform. Byggbranschen är en bransch som både använder sig utav projektering och har lång erfarenhet av projektering och projektledarskap. Att producera inom ramen för en projektorganisation innebär stora skillnader jämfört med stationär industri, vars organisation är relativt kontinuerlig och där tillverkningsprocessen är homogen år efter år. I en projektbaserad produktion i byggbranschen är ofta såväl organisation som produktionsmetoder olika från det ena bygget till det andra. Vanligt bland projektledare är att de fungerar som en så kallad länk mellan projektets olika delar. Projektarbetsformen kan bestå av osäkerheter och gränsöverskridande arbete, vilket kan frambringa konsekvenser för projektledaren som ansvarar för projekten. När kritik kommer utifrån är det projektledaren själv som står ansvarig. Syftet med studien är därför att undersöka vad en yrkesroll för en projektledare inom byggbranschens kan innebära för att skapa en förståelse för projektledarollen. Frågeställningar studien har utgått ifrån är hur beskriver en projektledare sin yrkesroll, hur hanterar projektledarna sina arbetsuppgifter, hur beskriver de sin relation mellan arbete och privatliv samt hur ser strategierna ut hos projektledarna vid hanteringen av relationen mellan yrke och ledig tid. Metod som använts är kvalitativa intervjuer. Sex projektledare har intervjuats. Teori som uppsatsen har utgått från är rollteorin och rollkonflikter.  Resultatet har påvisat att de sociala kontakterna projektledarna har att förhålla sig till i projekten kan vara komplexa i och med de förväntningar som finns från dem och som inte alltid går i samklang med varandra. Särskilt komplext är det för projektledarna när de ska kombinera arbete med privatliv där arbetets förväntningar inte alltid samspelar med familjemedlemmarnas förväntningar. Det skapas då rollkonflikter för projektledarna. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)