Metoder för motverkande av bruteforce-attacker mot Wi-Fi Protected Setup

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

Sammanfattning: Konfigurationsprotokollet Wi-Fi protected setup (WPS) har vissa brister idess design gällande hur autentiseringen av den PIN-kod som används för attansluta en enhet till ett trådlöst nätverk är implementerad. Dessa brister kanutnyttjas av en attackerare för att utföra en bruteforce-attack som på enrelativt kort tid kan identifiera den korrekta koden. Detta arbete har tagit frammetoder för att motverka eller fördröja attacker mot WPS-protokollet sommed relativt enkla medel kan implementeras i befintliga nätverk. Genomutförda praktiska experiment där en fristående server upptäckt en attack ochgenomfört olika försvarsmetoder har de mekanismer som presenterats utvärderats. Slutsatsen är att den effektivaste metoden för att avbryta en bruteforce-attackmot protokollet är att automatiskt byta ut PIN-koden då en attack upptäcks.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)