Kostnadsredovisning i entreprenadrätten – Om kostnadsredovisning i entreprenader som utförs på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen i AB 04

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Standardavtalet AB 04 utgör sannolikt avtalsinnehåll i de flesta kommersiella entreprenadavtalen i Sverige. Enligt villkoren i AB 04 kan priset för en utförd entreprenad bestämmas enligt den så kallade självkostnadsprincipen. Enligt självkostnadsprincipen har en entreprenör rätt till ersättning för de kostnader denne har haft för utförandet av ett arbete. Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka om entreprenören har en skyldighet att redovisa för beställaren vilka sådana kostnader som har förelegat. För att uppfylla syftet med uppsatsen måste i huvudsak följande frågor besvaras. 1) regleras kostnadsredovisning av villkoren i AB 04? 2) regleras kostnadsredovisning i dispositiv rätt? 3) är en entreprenör i entreprenadavtal där AB 04 utgör avtalsinnehåll skyldig att redovisa vilka kostnader som har förelegat för utförda arbeten? För att besvara de ovan nämnda frågorna och uppnå syftet med uppsatsen används den rättsdogmatiska metoden. Svaret på den första frågan är att kostnadsredovisning inte på något sätt regleras i AB 04. Svaret på den andra frågan är att kostnadsredovisning regleras i dispositiv entreprenadrätt. Svaret på den tredje frågan är att en entreprenör i entreprenadavtal där AB 04 utgör avtalsinnehåll är skyldig att redovisa sina kostnader för beställaren. Av kostnadsredovisningen ska det framgå vilken art arbetet är av, vilken omfattning arbetet är av och hur priset har beräknats av entreprenören. Följden av en utebliven eller undermålig kostnadsredovisning är att beställaren har rätt att hålla inne betalning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)