MRSA – Erfarenheter hos patienter och sjuksköterskor. En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: MRSA (Meticillin-resistenta Staphylococcus Aureus) är ett av de störstavårdhygieniska problemen i världen idag och antalet registrerade fall av MRSA ökarkontinuerligt även i Sverige. MRSA är en allmänfarlig sjukdom och patienter som bär påMRSA ska handläggas enligt speciella förhållningsregler för att förhindra smittspridning. Detskapar barriärer mellan den smittbärande patienten och sjuksköterskan. Syfte: Syftet är attbelysa MRSA-bärande patienter och sjuksköterskors erfarenheter av MRSA samt hursjuksköterskan kan främja vårdrelationen. Metod: Litteraturöversikten är baserad på tolvvetenskapliga artiklar med fokuserar på patienters och sjuksköterskors erfarenheter av MRSA.En övervägande majoritet av artiklarna som ligger resultatet till grund har kvalitativ ansattsResultat: Resultatet presenteras i två huvudteman: Erfarenheter och Behov, samt i femtillhörande subteman: Känslan av att vara bärare på MRSA, Sjuksköterskans erfarenheter avatt arbeta med patienter som bär på MRSA, information och kunskap, kontinuitet ihygienrutiner och stöd. Majoriteten av patienterna jämför sitt bärarskap med att bära påpesten, de känner skam, och en rädsla för att sprida smittan vidare. Sjuksköterskornabeskriver en rädsla för att sprida smittan vidare mellan patienter och redogör för en tydligbarriär i omvårdnadsarbetet där osäkerhet och/eller brist på kunskap leder till att isoleradeeller smittsamma patienter aktivt undviks. Slutsats: Sjuksköterskor är i stort behov av att fåökade kunskaper om MRSA för att kunna hantera den barriär som skapas mellan patient ochsjuksköterska. Viktiga slutsatser: vikten av information om MRSA både för sjuksköterskanoch för patienten, vikten av upprätthållandet av hygienrutiner för att förhindra smittspridningoch vikten av att skapa och bevara vårdrelationen för att minska lidande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)