Desorganiserad anknytning - finns det möjlighet till förbättring? Faktorer som kan påverka förändringsprocessen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning:

Sammanfattning

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida desorganiserad anknytning kan

förbättras till ett organiserat anknytningsmönster samt undersöka vad som kan antas påverka

processen. Studien vilar på anknytningsteorin som grund och materialet till denna teoretiskt

integrativa litteraturstudie har insamlats genom ett systematisk tillvägagångssätt. Det förs

även en diskussion kring diagnosen reaktiv anknytningsstörning (RAD), dess samhörighet

med anknytningsteorin samt huruvida den kan anses vara användbar för behandling.

Resultatet visar på att det inte finns tillräckligt empiriskt underlag för att kunna

säkerställa att det går att förändra en desorganiserad anknytning till organiserad eller vad som

säkert påverkar en sådan process. Däremot visar studierna starkt på att det kan vara möjligt

och att det till och med kan gå att uppnå en trygg anknytning. Studierna lyfter fram att det

som kan antas vara centralt i förbättringsprocessen bland annat är en trygg

anknytningsrelation, förutsägbarhet samt att barnet får sina behov adekvat tillgodosedda. Det

som framhävs vara det främsta hindret i förbättringsprocessen är bristande föräldraförmågor.

Studier visar på att det sociala stödet från omgivning såväl som samhälle är viktigt för

anknytningen och individens utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)