Ta tempen på konflikter - En studie om konflikthantering och dess effektivitet vid två svenska sjukhus

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syfte: Denna studie har som avsikt att undersöka konflikthantering vid två svenska sjukhus och fokusera på hur avdelningschefen hanterar och förebygger konflikter bland sina medarbetare. Vilka redskap använder sig enhetscheferna sig av för att hantera konflikter och hur blir effekterna av detta arbete är frågor som studien har för avsikt att undersöka.Metod: Studiens data har insamlats med en kvalitativ metod och med hjälp med semistrukturerade intervjuer har sex respondenter från två sjukhus besvarat frågor från sina egna synpunkter och erfarenheter. Efter avklarade intervjuer så har dessa transkriberats och analyserats med hjälp av ett hermeneutiskts förhållningssätt som senare tematiserats och stått som grund till den teori som används i studien.Teori: Exempel på teori som används är Subgrupper och ABC-modellen och tillsammans med tidigare forskning används dessa teorier till att dels förklara men även styrka uppsatsent resultat.Resultat: Resultatet visade att konflikter är förekommande på de två avdelningarna som undersöktes. Konflikterna varierar från vardagliga och mindre konflikter mellan två medarbetare till större och destruktiva konflikter som skapar problem för resterande medarbetare. Det två enhetscheferna skiljer sig åt när det kommer till konflikthantering där ett av dem är reaktiv och förebyggande och den andre anser att det är ej dennes ansvar. Medarbetarna efterfrågar utbildning inom konflikthantering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)