Sökning: "natur"

Visar resultat 1 - 5 av 3059 uppsatser innehållade ordet natur.

 1. 1. IFRS 13 och nationella skillnader angående värderingsprecision för förvaltningsfastigheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Glenn Holtudd; Emil Persson; [2017-01-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och frågor: När IFRS implementerades i EU 2005 ändrades spelplanen förkoncernredovisning och en specifik standard för fastighetsbolag, IAS 40 Investment Property, gavsamtliga fastighetsbolag möjligheten att värdera sina förvaltningsfastigheter enligt verkligt värde snarareän enligt anskaffningsvärde. De redovisningsmässiga effekterna av IAS 40 efter dess införande möttes avett blandat mottagande och kritik lyftes fram om bland annat svårigheten i att jämföra bolag med olikagrundantaganden för sina värderingar och problem kring informationsasymmetri. LÄS MER

 2. 2. Könsskillnader i etisk konsumtion : En kvalitativ studie av moraliska resonemang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Bosenius; [2017]
  Nyckelord :Etisk konsumtion; könsskillnader; moraliska resonemang; omsorgsetik; rättviseetik; pliktetik; konsekvensetik; politisk konsumtion;

  Sammanfattning : Kvinnor har visats vara mer etiska konsumenter och överlag lägga större vikt vid etiskt agerande jämfört med män. Det har framkommit att kvinnor tenderar att använda mer omsorgs- och pliktinriktad etik medan män använder mer rättvise- och konsekvensinriktad etik. LÄS MER

 3. 3. Metod för bestämning av kantinträngning av vätska i kartong : Utveckling av analysmetod

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Wahlström Martina; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att ha en låg mätosäkerhet på en analysmetod är otroligt viktigt. Målet med den härstudien var därför att utveckla och förbättra den metod som BillerudKorsnäs AB använderidag för att bestämma kantinträngning av vätska i kartong. LÄS MER

 4. 4. Exkursioners betydelse för biologi : En intervjustudie med lärare och elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Emma Erlandsson; [2017]
  Nyckelord :exkursion; syfte; ämnesmässigt innehåll; känslomässig aspekt; ersättning;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att undersöka vilka syften lärare har med exkursioner och vadelever får ut av exkursioner, då exkursioner kan ersättas med exempelvis film, virtuellnatur och ta in naturen. För att undersöka detta användes semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsinterventioner vid hyperaktivitet i samband med demenssjukdom : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Blom; Maria Holmgren; [2017]
  Nyckelord :dementia; BPSD- behavioral and psychological symptoms of dementia; hyperactivity; nursing intervention; district nurse; demens; BPSD- beteendemässiga och psykologiska symtom vid demenssjukdom; hyperaktivitet; omvårdnadsintervention; distriktssköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom blir allt vanligare och risken att drabbas ökar i takt med stigande ålder. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) förekommer ibland till följd av demenssjukdomen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet natur.

Din email-adress: