Sökning: "COPING"

Visar resultat 1 - 5 av 1450 uppsatser innehållade ordet COPING.

 1. 1. SOCIALT ARBETE – TILL VILKET PRIS? En kvantitativ studie av personalens mående på boenden för ensamkommande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Annabelle Ehrenfried; Gabriella Castro; [2018-02-05]
  Nyckelord :boendepersonal; ensamkommande; stress; psykisk ohälsa; webbenkät.;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka personalens mående på boenden för ensamkommande flyktingbarn, utifrån deras upplevelser av sin arbetssituation med fokus på stress och psykisk ohälsa. Studien syftade vidare till att undersöka om det förelåg några skillnader mellan boendepersonalens utbildningsbakgrund, kön eller ålder i relation till måendet, samt att undersöka vilka organisatoriska faktorer som kunde ha en inverkan på personalens mående. LÄS MER

 2. 2. Feeling blue or pink? Depressionsvård ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helena Johansson; Linn Svedjeland Ödlund; [2018-01-25]
  Nyckelord :genus; depression; jämlikhet; makt; intersektionalitet; vårdrelation; bemötande; attityder; personcentrerad vård; genusbias; normer; stigma; relationer; symtom; omvårdnad; coping; Hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Hälso- och sjukvård ska bedrivas jämlikt och sjuksköterskor ska arbeta för enjämlik vård. Genusskillnader existerar dock i hälso- och sjukvården och genusbias utgörhinder för jämlik vård. LÄS MER

 3. 3. "Förresten vågade jag inte tala med någon om det som hänt." : En studie om barn som varit utsatta för barnmisshandel och deras copingstrategier vid myndighetskontakter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Linnea Johansson; Caroline Ernestrand; [2018]
  Nyckelord :child abuse; autobiography; coping; public authority contact; barnmisshandel; självbiografi; coping; myndighetskontakt;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to find a deeper understanding of how children who are exposed to child abuse cope and how it affect the contact between them and the public authority. Method: It is a qualitative study and the autobiographies are analyzed with a hermeneutic science theory. LÄS MER

 4. 4. Att hantera tillvaron i den psykiatriska tvångsvården : En dokumentanalys av patienters bloggtexter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Lalita Berg; Emma Nilsson; [2018]
  Nyckelord :psychiatric compulsory care; social work; coping strategies; blogs; document analysis; psykiatrisk tvångsvård; socialt arbete; copingstrategier; bloggar; dokumentanalys;

  Sammanfattning : Psychiatric compulsory care is a complex field. It could be argued that the first and foremost difficulty lies in challenging the autonomy of the patients. The care includes control and restrictions, while simultaneously seeking cooperation and improvement from the patient; creating a very difficult surrounding. LÄS MER

 5. 5. Stress i projekt : Erfarenheter av att hantera stress ur ett projektledarperspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Nina Larsson; [2018]
  Nyckelord :Project Management; stress; control; Sense of Coherense; Coping Strategies; projektledning; stress; kontroll; känsla av sammanhang; kopingstrategier;

  Sammanfattning : Projektarbete och i synnerhet projektledning präglas av tidspress och hög arbetsbelastning, vilket enligt forskningen kan leda till utmattning och utbrändhet. Syftet med denna uppsats är att få kunskap om hur projektledare upplever stress inom projekt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet COPING.

Din email-adress: