Sökning: "Environmental classification"

Visar resultat 1 - 5 av 200 uppsatser innehållade orden Environmental classification.

 1. 1. Implementering av miljökvalitetsnormer för vatten i samband med miljökonsekvensbeskrivning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nicole Österberg; [2018]
  Nyckelord :EU Water Framework Directive; envrionmental quality standards; surface water; the Weser case; the Weser ruling; Environmental Impact Assessment; EIA; EU:s ramdirektiv för vatten; miljökvalitetsnormer; ytvatten; Weserdomen; C-461 13; miljökonsekvensbeskrivning; MKB;

  Sammanfattning : EU:s ramdirektiv för vatten kom år 2000 och har som uppgift att förbättra vattenkvaliteten inom unionen. Direktivet är rättsligt bindande för medlemsstaterna och har målet att samtliga vattenförekomster i EU ska nå minst god status. LÄS MER

 2. 2. GMO perceptions among Swedish stakeholders and their implication on the acceptance of a new biotechnological advancement

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sanaz Habibi Shahbolaghi; [2018]
  Nyckelord :Sustainable Development; GMO; biotechnology; CRISPR; Reservations; Sweden.;

  Sammanfattning : With the global population expected to reach more than 10 billion by the year 2050, one of the global challenges will be in meeting the growing food demand. Coupled with the effects of climate change on the environment, the world will need plant varieties that can adapt to changing environmental conditions to meet the food production challenge. LÄS MER

 3. 3. Luftburen värme, termisk komfort och energianvändning. Jämförelse av värmesystem för ett flerbostadshus

  Master-uppsats, KTH/Installations- och energisystem

  Författare :Erik Wetterbrandt; [2017]
  Nyckelord :Flerbostadshus; lågenergihus; termisk komfort; värmesystem; optimering; FEBY; passivhus; BBR; luftburen värme; uppvärmningssystem;

  Sammanfattning : Samhället idag ställer ständigt hårdare krav på mer energieffektivt byggande. Ju lägre energianvändning en byggnad har desto mindre är dess klimatpåverkan. I och med detta blir det allt vanligare att miljöklassa byggnader samt designa dem för att uppfylla olika byggnadskrav för så kallade lågenergihus. LÄS MER

 4. 4. Ekologisk klassificering av kustvattenförekomster : en analys med fokus på dålig ekologisk status

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Michaela Stjernborg; [2017]
  Nyckelord :ekologisk status; ekologisk klassificering; VISS; vattendirektivet;

  Sammanfattning : I enlighet med ramdirektivet för vatten som är ett EU-direktiv måste alla dess medlemsstater måste följa de krav som anges i direktivet. Ett av grundkraven i vattendirektivet är att medlemsstaterna skall inventera och klassificera sina vattenförekomster, däribland kustvattenförekomster. LÄS MER

 5. 5. Comparison of multi-temporal and multispectral Sentinel-2 and Unmanned Aerial Vehicle imagery for crop type mapping

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Stephania Zabala Ramos; [2017]
  Nyckelord :classification; Random Forest; precision agriculture; UAV; remote sensing; Micasense; GEM; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Precision Agriculture aims to maximize crop production and the efficiency of land use to meet the increased demand for food while minimizing environmental impact and economic cost of food production. Crop type maps are needed for Precision Agriculture applications and remote sensing techniques are an efficient way to produce this information. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Environmental classification.

Din email-adress: