Sökning: "Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

 1. 1. Primärsånger : En empirisk studie om andliga barnsånger i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Sigrid Margrete Blomberg; [2011]
  Nyckelord :The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints; mormons; the book of mormon; children’s songs; Christian children song; primary songs; We’ll bring the world his truth; spiritual children’s music; LDS; Jesu Kristi Kyrka; Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga; mormoner; Mormons bok; Primär; barnsånger; kristna barnsånger; primärsånger; Vi vill ge världen hans ord; andlig barnmusik; psalmer; SDH;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en djupare inblick i om informanternas trosuppfattning harpåverkats av barnsångerna de fick sjunga i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga då de varsmå, och i så fall hur detta har påverkat dem.Sex informanter som alla gick i Primär (kyrkans organisation för barn) har valts ut ochintervjuats. LÄS MER

 2. 2. Att övertyga om sanningen - Retorisk analys av manualer från Jehovas vittnen och Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Karolina Eriksson; [2009]
  Nyckelord :Jehovas vittnen; Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga;

  Sammanfattning : Jag är intresserad av att titta närmare på hur två religiösa grupper som Jehovas vittnen ochJesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga presenterar sig för sin omgivning i mötet med enskildaindivider. Jag har många gånger mött människor vars attityder till dessa missionärer/förkunnare är negativa. LÄS MER

 3. 3. Mormonerna, kristna eller ej? : en jämförande analys av den mormonska och katolska kyrkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Jesus Sanchez Vasquez; [2009]
  Nyckelord :mormoner; romersk-katolsk; kristendom; kvalitativ analys;

  Sammanfattning : Jag avser att med hjälp av olika frågeställningar undersöka huruvida Jesu Kristi Kyrka av sista dagars heliga är en kristen kyrka. Jag har i min analys utgått från den kvalitativa analysmetoden, men också tagit i beaktande hermeneutiken som metod. LÄS MER

 4. 4. Är mormonrörelsen en religiös sekt? : en analys utifrån sektteorier om mormonernas organisation och tro

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Nyberg; [2008]
  Nyckelord :Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga; mormonerna; nya religiösa rörelser; sekt; sektens psykologi; manipulativ sekt;

  Sammanfattning : My aim for this essay is to investigate if The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is a religious sect, on the basis of literature and information about the Mormons organisation and their religious standpoints. My conclusion is that Mormon Church is a religious sect. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Din email-adress: