Sökning: "fyra m"

Visar resultat 1 - 5 av 452 uppsatser innehållade orden fyra m.

 1. 1. Grönska i struktur : En studie om grönskans användning och tolkning i plandokument

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ida Andersson; [2018]
  Nyckelord :Detaljplanering; Fuzzy Concept; Fysisk planering; Grönstruktur; Natur i staden; Översiktsplanering;

  Sammanfattning : Följande kandidatarbete undersöker hur grönska används och tolkas inom den fysiska planeringen från översiktsplan till detaljplan. Två urbanteorier har utgjort grunden för genomförandet av arbetet, Fuzzy Concept och Natur i staden. LÄS MER

 2. 2. Hur lämpliga är de geofysiska metoderna resistivitet och IP för kartläggning av PFOS?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Lina Adeen; [2018]
  Nyckelord :Resistivitetsmätningar; IP; Geofysik; PFOS; PFAS; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : PFOS (Perfluoroktansulfonat)-föroreningar har hittats på många ställen i Sverige och i resten av världen, därför finns det ett stort intresse och behov av att kunna kartlägga föroreningarna med fler metoder än vad som finns till-gängligt i dagsläget. Det här examensarbetet har som syfte att undersöka resistivitets- och IP (induced polarization)-mätningars lämplighet att kartlägga PFOS vid en brandstation i Vellinge kommun, i Skåne. LÄS MER

 3. 3. ISOLERING UNDER HÄKTNINGSTIDEN : NÖDVÄNDIGT INGRIPANDE ELLER INTEGRITETSKRÄNKANDE?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Frida Bood; Josephine Kevesäter; [2018]
  Nyckelord :isolering under häktningstiden; juriststudenter; brottsutredning; integritet; attityder; könsskillnader;

  Sammanfattning : Studien undersökte samvarians mellan juriststudenters attityder till isolering under häktningstiden ur ett brottsutredande perspektiv, ur ett integritetskränkande perspektiv och den kritik som riktats mot det svenska rättssystemet. Det undersöktes även om dessa attityder skiljde sig åt mellan män och kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Systematiskt kvalitetsarbete - Hur gör man egentligen? En studie om hur förskollärare arbetar med systematiskt kvalitetsarbete inom förskolan och hur specialpedagogens kompetens tas tillvara

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna-Karin Lövquist; [2018]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; organisationsutveckling; specialpedagog; systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Studien belyser hur förskollärarna i min studie arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet och vilken kunskap de anser sig behöva i detta arbete. Studien avser även att belysa specialpedagogens roll i det systematiska arbetet och huruvida specialpedagogens kompetenser som organisationsutvecklare används. LÄS MER

 5. 5. Beståndsutveckling efter krankorridorgallring i unga täta bestånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Jonatan Lilja; [2018]
  Nyckelord :biomassa; skogsskötsel; röjning; skador; Heureka; nuvärde;

  Sammanfattning : Studien är en uppföljning av beståndsutvecklingen, fyra år efter ut-läggning, i en försöksserie där krankorridorgallring (KKG) jämförs med konventionell röjning/gallring i unga täta bestånd. Röjning och KKG jämförs i yngre och lägre bestånd (medel/dominerande höjd 4/9 m) medan höggallring med KKG jämförs med konventionell selektiv gallring och låggallring med KKG i äldre och högre bestånd (me-del/dominerande höjd 5/10 m). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fyra m.

Din email-adress: