Sökning: "Roberto gonzalez retorik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Roberto gonzalez retorik.

  1. 1. Utredningarnas retorik : en jämförande innehålls- och argumentationsanalys av biståndsutredningar

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

    Författare :Roberto Gonzalez; [2006]
    Nyckelord :Argumentation; Biståndsutredning; Godtycke; Socialtjänstlagen; Särskilt boende;

    Sammanfattning : Syftet var att undersöka om det fanns skillnader i retoriken i bifallsärenden respektive avslagsärenden och om besluten var logiska utifrån argumentationen. Vid genomförandet av studien användes kvantitativ och kvalitativ textanalys av tolv biståndsutredningar gällande särskilt boende enligt Socialtjänstlagen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Roberto gonzalez retorik.

Din email-adress: