Sökning: "Social Interaction"

Visar resultat 1 - 5 av 1463 uppsatser innehållade orden Social Interaction.

 1. 1. #EATINGDISORDERFAMILY En netnografisk studie om anorexia nervosa och Instagram som forum för recovery

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jaqueline Lundvall; Malin Bergius; [2018-02-06]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; Instagram; recovery; social identity; community;

  Sammanfattning : The act of engaging in online communities on social media has become ratherusual. Individuals diagnosed with mental illnesses such as anorexia nervosa thattake part of said online communities do so with the aim to communicate with likeminded,allowing them to both to express thoughts as well as receive point ofviews expressed by others. LÄS MER

 2. 2. Att leva på gränsen - en litteraturstudie om kroniskt njursjuka patienters upplevelse av att vara beroende av hemodialys

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sophia Lundberg Tunå; Emma Svedu; [2018]
  Nyckelord :Hemodialys; Mellanmänskliga relationer; Patient; Personcentrerad vård; Upplevelse; Experience; Hemodialysis; Human-to-human relationship; Patient; Patient centered care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemodialys är en livslång behandling av njursvikt som är en allvarlig kronisk sjukdom. Hemodialyspatienter har frekventa möten med sjuksköterskor och utvecklar ofta en nära kontakt som kan sträcka sig över flera år. Sjuksköterskan behöver arbeta personcentrerat för att främja patienternas hälsa. LÄS MER

 3. 3. Livets slutskede : En litteraturöversikt om patienters upplevelse av palliativ vård.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sara Stragnefeldt; Eva Virtamo; [2018]
  Nyckelord :Palliative care; end-of-life care; patient perspective; patient experience.; Palliativ vård; vård i livets slutskede; patientperspektiv; patientupplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård består av vård av hela personen när en sjukdom inte längre behandlas. Vården ges med patientens behov och önskemål i fokus. Behovet av palliativ vård kommer att fortsätta växa i förhållande till befolkningens ökade livslängd. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors erfarenheter av psykosocial arbetsmiljö i primärvården : En kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Elin Pettersson; Elin Thomsgård; [2018]
  Nyckelord :Descriptive; district nurse; primary care; profession; psychosocial work environment; stress; team.; Deskriptiv; distriktssköterska; primärvården; profession; psykosocial arbetsmiljö; stress; team.;

  Sammanfattning : Bakgrund I begreppet arbetsmiljö ingår de fysiska, psykiska och sociala upplevelser som en individ har i sitt arbete. Distriktssköterskans arbetsplats kan vara stressig på flera sätt vilket kan påverka den psykosociala arbetsmiljön negativt. LÄS MER

 5. 5. "Stress finns alltid med i bilden" : Skolrelaterad stress hos barn – en fråga för skolkuratorn?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Karolina Åkerström; [2018]
  Nyckelord :School-related stress; children; school counsellor; psychosocial environment; student health; school; Skolrelaterad stress; barn; skolkurator; psykosocial miljö; elevhälsa; skola;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur skolkuratorer beskriver skolrelaterad stress hos barn samt hur de i sin yrkesroll arbetar med frågor som rör skolrelaterad stress hos barn. Metoden i studien var kvalitativ och semistrukturerade intervjuer genomfördes med skolkuratorer arbetandes inom grundskolan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Social Interaction.

Din email-adress: