Sökning: "binär logistisk regression"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden binär logistisk regression.

 1. 1. Effekten av yrkeserfarenhet : En kvantitativ utforskning om hur längden yrkeserfarenhet kan påverka socialsekreterare och deras arbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Elisabeth Eriksson; Samuel Udd; [2018]
  Nyckelord :work experience; self-efficacy; work engagement; social service workers; discretion; yrkeserfarenhet; självförmåga; engagemang; socialsekreterare; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om socialsekreterares yrkeserfarenhet påverkar hur de uppfattar och hanterar sitt handlingsutrymme, liksom deras självförtroende och engagemang i arbetet. Effekten av yrkeserfarenhet är i stor utsträckning outforskad inom ramen för socialtjänsten och därför syftar studien till en utgångspunkt för framtida forskning avseende hur yrkeserfarenhet kan granskas närmare. LÄS MER

 2. 2. En analys av befintliga och alternativa gallringsmallar för tall i norra Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Pär Wilhelmsson; [2016]
  Nyckelord :gallring; nuvärde; beslutsstöd; Heureka; binär logistisk regression;

  Sammanfattning : Olika beslutsstöd för gallring, så kallade gallringsmallar, har sammanställts av Skogsstyrelsen (1984) och Skogforsk (INGVAR). Denna studie består av tre delar. I den första delstudien jämförs fyra olika alternativ till stöd för beslut om gallring med Heureka. LÄS MER

 3. 3. Symbolic smoking : A quantitative survey of peers’ impressions of a smoking adolescent girl, and a theoretical analysis of the symbolic capital generated by the impressions

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Olov Aronson; [2016]
  Nyckelord :Smoking; tobacco; adolescence; impressions; symbolic capital; Bourdieu; Goffman; dramaturgical perspective; sociological theory development; binary logistic regression; Rökning; tobak; ungdomar; intryck; symboliskt kapital; Bourdieu; Goffman; dramaturgiska perspektivet; utveckling av sociologisk teori; binär logistisk regression;

  Sammanfattning : In the present study, I analyze adolescent girls’ smoking through a unique combination of a quantitative survey of impressions and a theoretical analysis based on new elaborations of Bourdieu’s concept symbolic capital. The method of the study is three-fold. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieungdomars delaktighet och hälsa : en tvärsnittsstudie baserad på befolkningsenkäten Liv och hälsa ung i Uppsala län

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Vesterlund; [2016]
  Nyckelord :public health; adolescent health; social participation; social determinants of health; folkhälsa; ungdomars hälsa; delaktighet; hälsans bestämningsfaktorer;

  Sammanfattning : Inflytande och delaktighet utgör det första målområdet i svensk folkhälsopolitik och anses vara grundläggande för människors hälsa. Sambandet mellan delaktighet och hälsa är etablerat, men framför allt bland vuxna. LÄS MER

 5. 5. Att förutspå framtiden - Finansiell stress och dess påverkan på träffsäkerheten i ett going concern-yttrande

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Lena Hedenberg; Carl-Johan Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :Audit; going concern opinion GCO ; accuracy; financial distress; bankruptcy; bureau affiliation.; Revision; going concern-yttrande GCY ; träffsäkerhet; finansiell stress; konkurs; byråtillhörighet.;

  Sammanfattning : Ett bolags finansiella rapportering är en viktig informationskälla för dess intressenter. När en revisor granskar ett bolags finansiella situationen ger det en kvalitetssäkring som kan vara avgörande för intressenternas beslutsfattande. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet binär logistisk regression.

Din email-adress: