Sökning: "binär logistisk regression"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden binär logistisk regression.

 1. 1. Bygg dig en konkursbuffert : - En studie om sex nyckeltal som kan innebära finansiell oro för små bolag inom byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Gabriel Palmhag; Mattias Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :Small constructing enterprises; financial distress; binary logistic regression; working capital management; riskbuffer on capital employed; debt-to-equity ratio; interest payable; capital turnover rate; working capital to total assets; interest cover ratio; return on total assets.; Små byggbolag; finansiell oro; binär logistisk regressionsanalys; working capital management; riskbuffert sysselsatt kapital; skuldsättningsgrad; skuldränta; kapitalets omsättningshastighet; rörelsekapital totala tillgångar; räntetäckningsgrad; avkastning på totalt kapital.;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att analysera sex nyckeltal och se vilka samband dessa hade på riskbuffert sysselsatt kapital. Studien utfördes på 796 små byggbolag i Sverige under perioden 2009–2016 med hjälp av en binär logistisk regressionsanalys. Som teoretisk referensram användes working capital management och finansiell oro. LÄS MER

 2. 2. Effekten av yrkeserfarenhet : En kvantitativ utforskning om hur längden yrkeserfarenhet kan påverka socialsekreterare och deras arbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Elisabeth Eriksson; Samuel Udd; [2018]
  Nyckelord :work experience; self-efficacy; work engagement; social service workers; discretion; yrkeserfarenhet; självförmåga; engagemang; socialsekreterare; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om socialsekreterares yrkeserfarenhet påverkar hur de uppfattar och hanterar sitt handlingsutrymme, liksom deras självförtroende och engagemang i arbetet. Effekten av yrkeserfarenhet är i stor utsträckning outforskad inom ramen för socialtjänsten och därför syftar studien till en utgångspunkt för framtida forskning avseende hur yrkeserfarenhet kan granskas närmare. LÄS MER

 3. 3. Alienation i kunskapsarbetet : En studie av riskfaktorer för alienation hos kunskapsarbetare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lars Lindgren; Johan Loft; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Alienationsteori och studier av alienation har i stor utsträckning handlat om blue collar-arbetare. Det faktum att gemene man idag inte jobbar i en fabrik med standardiserade arbetsförhållanden väcker frågan om teorins relevans. LÄS MER

 4. 4. En analys av befintliga och alternativa gallringsmallar för tall i norra Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Pär Wilhelmsson; [2016]
  Nyckelord :gallring; nuvärde; beslutsstöd; Heureka; binär logistisk regression;

  Sammanfattning : Olika beslutsstöd för gallring, så kallade gallringsmallar, har sammanställts av Skogsstyrelsen (1984) och Skogforsk (INGVAR). Denna studie består av tre delar. I den första delstudien jämförs fyra olika alternativ till stöd för beslut om gallring med Heureka. LÄS MER

 5. 5. Symbolic smoking : A quantitative survey of peers’ impressions of a smoking adolescent girl, and a theoretical analysis of the symbolic capital generated by the impressions

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Olov Aronson; [2016]
  Nyckelord :Smoking; tobacco; adolescence; impressions; symbolic capital; Bourdieu; Goffman; dramaturgical perspective; sociological theory development; binary logistic regression; Rökning; tobak; ungdomar; intryck; symboliskt kapital; Bourdieu; Goffman; dramaturgiska perspektivet; utveckling av sociologisk teori; binär logistisk regression;

  Sammanfattning : In the present study, I analyze adolescent girls’ smoking through a unique combination of a quantitative survey of impressions and a theoretical analysis based on new elaborations of Bourdieu’s concept symbolic capital. The method of the study is three-fold. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet binär logistisk regression.

Din email-adress: