Sökning: "learning"

Visar resultat 1 - 5 av 7984 uppsatser innehållade ordet learning.

 1. 1. Detecting security related code by using software architecture

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Paulius Urbonas; [2018-03-20]
  Nyckelord :Software architecture; security; code detection; machine learning;

  Sammanfattning : This thesis looks into automatic detection of security related code in order to eliminatethis problem. Since manual code detection is tiresome and introduces humanerror we need a more efficient way of doing it. LÄS MER

 2. 2. Matematikundervisning genom lekfulla lärandesituationer – Intervjustudie med sex yrkesverksamma lärare i förskoleklass

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emelie Claesson-Roback; [2018-02-08]
  Nyckelord :matematikundervisning; förskoleklass; lärandesituation; lekfull; arbetssätt; intresse; engagemang;

  Sammanfattning : Lärares utformande av matematikundervisning i förskoleklass har tidigare setts vara problematiskpå grund av bristande regleringar (Skolinspektionen, 2015). Sedan Lgr 11 (Skolverket, 2017)reviderades 2016 finns ett eget kapitel som reglerar förskoleklassens verksamhet, vad den skainnehålla samt hur den ska vara utformad. LÄS MER

 3. 3. Hur elevers lärande i matematik i årskurs 4-6 påverkas av ett matematiskt kortspel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Patrick Ebson; [2018-02-07]
  Nyckelord :Spelbaserat lärande; kortspel; matematik; 4-6; sociokulturellt lärande; Vygotsky; brädspel;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur ett matematiskt kortspel påverkar elevers lärande i årskurs4-6. Jag ville ta reda på vilken inverkan som det matematiska kortspelet SocioMathhade på de elever som spelade det. LÄS MER

 4. 4. Observation av tvåspråkig undervisning i tvåspråkig skolform - Hur skapar språkinlärningsmiljö,

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amanda Bergkvist; [2018-02-02]
  Nyckelord :Andraspråksutveckling; identitet; modersmålsundervisning; transfer; tvåspråkighet; ;

  Sammanfattning : I dagens skola finns det många elever som har två språk där huvudspråket i landet inte ärderas modersmål, vilket kan skapa problem då deras andraspråk inte utvecklas till den nivåde behöver för att tillgodogöra sig skolans utbildning. Att använda sig av modersmålet i allundervisning har visat sig vara gynnsamt. LÄS MER

 5. 5. Formativ bedömning i praktiken- En kvalitativ intervjustudie om lärares användning av

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Ajla Buljubasic; [2018-02-02]
  Nyckelord :Formative assessment; feedback; återkoppling; assessment for learning; ;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att bidra med kunskap om hur lärare i årskurs 4-6 i grundskolan resonerar kring och beskriver att de använder sig av formativ bedömning iden dagliga undervisningen. Studien synliggör lärares uppfattning kring begreppet formativbedömning och olika tillvägagångssätt vid arbete med formativ bedömning, för att på så visstödja elevers kunskapsutveckling och lärande. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet learning.

Din email-adress: