Specialpedagogiska strategier - Vad fungerar? : En kvalitativ intervjustudie med speciallärare om deras arbete med elever i matematiksvårigheter

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera speciallärares arbete med elever i matematiksvårigheter, särskilt avseende vad de uppfattar som hinder och framgångsrika strategier i arbetet. Studien hämtar inspiration från tre olika områden; det relationella perspektivet, det sociokulturella perspektivet samt didaktiska utgångspunkter. En kvalitativ metodansats användes för att genomföra studien. För att få fördjupad förståelse för, och kunskap om, speciallärares egna uppfattningar och synsätt kring studiens tre frågeställningar genomförde vi kvalitativa forskningsintervjuer. Resultatet visar på att speciallärarna anser att matematiklärande är komplext och beskriver flera olika förklaringar till hinder i matematiklärande. I den specialpedagogiska praktiken används flera olika strategier men de som lyfts fram som särskilt framgångsrika i denna studie anses vara: betydelsen av att skapa en god relation mellan speciallärare och elev och att arbeta med elevens självförtroende i matematik. Vidare lyfts också betydelsen av speciallärares bedömning fram för att kunna forma undervisningen efter varje elevs behov och intresse. Slutligen visar studien på att framgångsrik specialpedagogisk undervisning utmärks av lustfyllt lärande, laborativ och praktisk matematikundervisning, varierande arbetssätt, korta intensiva arbetspass, verktyg till eleverna och vikten av att det matematiska innehållet presenteras på ett bra och förståeligt sätt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)