Det nya hotet mot användarens integritet : En studie om individanpassad reklam på Facebook

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

Sammanfattning: Problem: Vid accepterandet av användarvillkor och cookies på Facebook får företag information om respektive användare och kan därmed skapa individanpassad reklam, något som kan uppfattas som integritetskränkande. Syfte: Analysera och beskriva användarens beteende och vidare kunskap om individanpassad reklam, via cookies, på Facebook. Teori: Den teoretiska referensramen omfattar bakgrundsinformation om Facebook, cookies och individanpassad reklam. Grundläggande teori baseras på hur företag använder sig av Facebook, cookies och individanpassad reklam för att marknadsföra sina produkter och tjänster. Metod: Studien har tillämpat en deduktiv ansats med en webbenkät som datainsamlingsverktyg. Enkäten sändes ut till 3318 programstudenter på Högskolan Dalarna, med svenska som undervisningsspråk. Resultat: Studiens resultat redovisas utifrån insamlad data från enkätundersökningen. Data sammanställdes i stapeldiagram, histogram och i tabeller med beskrivande statistik och medelvärde. Slutsats: Användaren besitter inte kunskap om vad de accepterar när de godkänner Facebooks användarvillkor och anser sig inte vara orolig över den personliga information Facebook tar del av i kommersiellt syfte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)