Mediakonsumtion, social jämförelse och pornografiskt materials korrelation med kvinnors globala, kroppsliga och sexuella självkänsla

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

Sammanfattning:

Tidigare forskning har visat att kvinnor jämför sig socialt för att utvärdera sig själva vid exponering för medialt idealiserade bilder av kvinnor i TV, tidningar och pornografiskt material. Aktuell studie avsåg att undersöka dessa typer av media och social jämförelses påverkan på kvinnors globala, kroppsliga och sexuella självkänsla. Etthundratjugo kvinnor besvarade en enkät innehållande reliabla skalor samt egenutformade frågor. Resultatet visade signifikanta effekter av social jämförelse på kvinnors globala självkänsla. Huvudeffekt av pornografikonsumtion på sexuell självkänsla påträffades. Inga signifikanta effekter av konsumtion av media innehållande idealiserade bilder av kvinnor på global och kroppslig självkänsla kunde finnas. Studiens resultat har bidragit till ytterligare kunskap kring social jämförelses påverkan på kvinnors globala självkänsla och kunskap om pornografikonsumtions påverkan på kvinnors sexuella självkänsla.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)