Sökning: "tidsbrist pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden tidsbrist pedagogik.

 1. 1. Utomhuspedagogikens inverkan på elevers lärande i de naturorienterande ämnena : ur ett lärarperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Erica Johannesson; Sophie Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; Naturorienterande ämnen; Utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt där lärande sker utomhus i verkliga miljöer. Denna kunskapsöversikt ger en överblick över aktuell forskning som behandlar utomhuspedagogik med inriktning mot de naturorienterande ämnena. LÄS MER

 2. 2. Naturvetenskaplig förståelse : Hur förskollärare tolkar och omsätter kemiska processer och fysikaliska fenomen i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emilia Forsberg; Jessica Persson; [2018]
  Nyckelord :Naturvetenskap; Kemiska processer; Fysikaliska fenomen; läroplansteori; Förskola;

  Sammanfattning : Bakgrund Kemiska processer pågår i allt det som kallas liv och hela vår omvärld består av fysikaliska fenomen. I förskolans verksamhet ska barn få möjlighet att utveckla en grundläggande förståelse för kemiska processer och fysikaliska fenomen. LÄS MER

 3. 3. Fritidshemspedagogik ett redskap för samverkan?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Samuel Gullbo; Hans Andersson; [2018]
  Nyckelord :relationer; fritidspedagogik; helhetsperspektiv; mellanmänskligt; samspel; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning var att få en förståelse för hur en skolas pedagoger förhåller sig till fritidshemspedagogik och vilken synen på samverkan med fritidshemmet från de olika yrkesgruppernas perspektiv är. Detta har vi gjort genom att använda en kvalitativ undersökningsmetod och genom semistrukturerade djupintervjuer samlat in vår emperi. LÄS MER

 4. 4. Digitalt lärande - lek eller allvar? : En intervju-, och inventeringsstudie om vilken roll surfplattan har för barns lärande i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ida Gustafsson; Anna Ström; [2018]
  Nyckelord :app; didaktisk utgångspunkt; förskola; lärande; surfplatta;

  Sammanfattning : I dagens digitaliserade samhälle krävs det att pedagogerna besitter digital kompetens då förskolan ska lägga grunden för att barnen kan verka i det moderna samhället. Intresset för att undersöka surfplattans roll i verksamheterna uppkom när vi kom i kontakt med förskolor som inte använder surfplattan i verksamheten och som inte heller har kunskaperna som krävs för att göra det. LÄS MER

 5. 5. Augmented reality och dess pedagogiska implikationer : en analys baserad på ett sociokulturellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Karin Revenhorn; Pontus Jansén; [2018]
  Nyckelord :AR; Augmented reality; sociocultural perspective; Vygotsky; ICT; Flow; motivation; learning attitudes; teaching; classroom; Augmented reality; AR; sociokulturellt perspektiv; Vygotsky; IKT; Flow; motivation; interaktivitet; attityd; teknik; praxis modellen; lärande; pedagogik; klassrumsundervisning;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to partly investigate what the application of Augmented Reality tools could look like within the context of formal classroom didactics and partly to discover how these pedagogical tools can be supported from a sociocultural perspective. The study shows that AR (Augmented reality) can provide an increased production of knowledge and motivation, and also develop a significantly more positive attitude towards the learning process and the teaching material. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tidsbrist pedagogik.

Din email-adress: