Matte är mer : Elevers uppfattningar om matematikinlärning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

Sammanfattning:

Syftetmed studien är att utifrån ett elevperspektiv beskriva och analysera elevernas lärande i matematik, syftet med ämnet, vilka strategier de använder samt hur de uppfattar sin delaktighet i undervisningen.Utifrån ett elevperspektiv använde jag mig av en kvalitativ metodansats. Det empiriska materialet som studien bygger på består av enkäter med öppna frågor och semistrukturerad intervjuer. 41 elever i år 5 och 6 deltog. Med utgångspunkt i insamlad empiri gjordes en tematisk analys.

Av resultatet framgår att eleverna tar ett stort ansvar för sitt lärande och beskriver vikten av matematiken i vardags respektive vuxenlivet. För många elever är matematikinlärning ett självständigt arbete med ständig träning av procedurer i ett kontextreducerat arbete. De tränar enskilt på lektionerna och vill kommunicera matematik där de lär av varandra i en varierad miljö med laborativa inslag.  De lyssnar på läraren som har en stor inverkan på dem. De uppskattar hjälp av läraren där stöttningen är organiserad på individnivå men även träning i form av kamratstöd genom samarbete.

Utifrån mina resultat i studien och annan forskning från Skolverket (2002), Liping (1999), Hattie (2009),Boaler (2011),Ball  (1997), med flera, är slutsatsen att lärarna bör lyssna mer på elevernas tankar om matematik som kan utmana dem i hur undervisningen kan struktureras både innehållsmässigt men även organisatoriskt för en ökad måluppfyllelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)