Sökning: "kraft"

Visar resultat 1 - 5 av 2885 uppsatser innehållade ordet kraft.

 1. 1. ”Om jag inte orkar lyssna på det, hur sjutton ska de orka leva med det” - en kvalitativ studie om socionomers upplevelser av att möta klienter i kris

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Brunskog; Elin Axén; [2021-05-31]
  Nyckelord :kris; emotionellt arbete; coping; socialt arbete; känslohantering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att tolka och förstå socionomers upplevelser och hanteringssätt i mötet med människor kris. Detta gjordes utifrån verksamheter som bemöter denna målgrupp. En kvalitativ metod användes varav semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem respondenter. Empirin analyserades genom tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. Dröjsmålstalan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Westberg; [2021-03-03]
  Nyckelord :Dröjsmålstalan; Förvaltningsrätt; Myndighetshandläggning; Medborgarskapsärenden; Utvärdering; Snabbhetsperspektiv; Resurs kostnadsperspektiv; God förvaltning; Intervjustudie;

  Sammanfattning : I den nya förvaltningslagen (2017:900) finns ett nytt rättsmedel som i doktrin och förarbeten kommit att kallas för dröjsmålstalan. Dröjsmålstalan regleras i 12 § förvaltningslagen och bereder enskilda att, för första gången i förvaltningsrättslig historia, föra en talan mot myndigheters långsamma handläggningstider. LÄS MER

 3. 3. Fitting the pion and kaon mass and decay constant to lattice data

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik

  Författare :Hector Tiblom; [2021]
  Nyckelord :chiral perturbation theory; lattice QCD; pion mass; kaon mass; decay constant; low-energy QCD; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : We use lattice QCD data to perform a fit of the pion and kaon mass and decay constant to next-to-next-to-leading order (NNLO) in three-flavor Chiral Perturbation Theory (ChPT). To improve our fits, we make use of finite volume corrections at both one- and two-loop order. This turns out to provide a small but noticeable improvement of our fits. LÄS MER

 4. 4. Framställning av magnetisk polymerkomposit : Stålpulverfylld epoxi med magnetiska egenskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Linda Ek Fliesberg; Beatrice Linné; [2021]
  Nyckelord :material science; composites; magnetism; polymers; materialvetenskap; kompositer; magnetism; polymerer;

  Sammanfattning : To compete with other manufacturing companies in the market, product design and manufacturing methods need to be improved constantly. To save time and money, there is an advantage if there is a manufacturing plan in place before designing the final product. LÄS MER

 5. 5. The Vienna Convention of 1983: context, failure and aftermath

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Gerard Farrell; [2021]
  Nyckelord :Vienna Convention of 1983; Disputed archives; Decolonisation; Neocolonialism; Third World; international law; codification; UNESCO; ILC; ‘Migrated Archives’; Algeria; Kenya; Wienkonventionen 1983; omstridda arkiv; avkolonisering; neokolonialism; tredje världen; internationell rätt; kodifikation; UNESCO; ILC; ’Migrated Archives’; Algeriet; Kenya;

  Sammanfattning : This thesis examines the Vienna Convention on succession of States in respect of State Property, Archives and Debts, which was adopted in 1983 but subsequently failed to enter into force as too few states ratified it. Attention is given to the section of the Convention concerned specifically with the fate of archives in state succession, and the reasons why most of the major western nations, in particular those who had formerly or still possessed colonies, voted against the text. LÄS MER