Redovisning av biologisk mångfald i skogsbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problemdiskussion: Hållbarhet har blivit allt mer relevant i dagens samhälle och inte minst för företag. En av branscherna i Sverige som påverkas mycket av hållbart tänkande och agerande är skogsbranschen på grund av dess storlek, betydelse och karaktär. Skogsbranschen har en stor påverkan på miljön och inte minst på den biologiska mångfalden. Av denna anledning läggs det stor vikt vid hur företag i skogsbranschen hållbarhetsredovisar. Det finns lagar och regler för hur företag ska hållbarhetsredovisa, men trots detta riktas kritik mot dagens sätt att hållbarhetsredovisa. Syfte och frågeställning: Studiens syfte är att utforska hur två företag inom skogsbranschen redovisat sitt innehåll och omfattning av biologisk mångfald genom deras hållbarhetsrapportering över tid. Syftet är att behandla både vad och hur skogsföretag redovisar om biologisk mångfald över en bestämd tidsperiod. Metod: Studien har sin utgångspunkt i den kvalitativa metoden. Studiens data har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys av två skogsföretags hållbarhetsredovisningar med fokus på vad och hur företag kommunicerar om biologisk mångfald. Resultat och slutsats: Resultatet visar att SCA presenterar mer information enligt GRI standard som behandlar biologisk mångfald och Sveaskog presenterar en integrerad redovisning i större omfattning där biologisk mångfald är kopplat till kommunikation, företagsstrategi, affärsmodell och intressenter. Det kan därför konstateras att innehållet av redovisningen skiljer sig åt mellan företagen trots att företagen följer samma GRI standard. Vidare kan det konstateras att företagen rapporterar och kommunicerar information om biologisk mångfald på olika sätt, även om det återfinns likheter i de områden som tas upp, skiljer sig dess presentation åt. Förslag till framtida forskning: Förslag till framtida forskning är att studera hur det nya CSRD direktivet som träder i kraft år 2024 kommer att påverka skogsbranschens hållbarhetsredovisning, inklusive redovisning för biologisk mångfald, men också hur andra branscher kommer att påverkas. Dessutom är ett förslag att genomföra en studie där fler företag inkluderas från skogsbranschen. Detta hade lett till större representation av branschen och till ett bredare analysunderlag. Förslag ges också till att inkludera ett kombinerat metodval för att möjliggöra bredare information.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)