Sökning: "E-post"

Visar resultat 1 - 5 av 425 uppsatser innehållade ordet E-post.

 1. 1. Skrivvanor i relation till hälsorelaterad livskvalitet hos en grupp personer med afasi

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Gabriel Andersson; Mathilda Engström; [2018-12-13]
  Nyckelord :Afasi; hälsorelaterad livskvalitet; skrivvanor; skrivfrekvens; SAQOL-39; Aphasia; health related quality of life; everyday writing; writing frequency;

  Sammanfattning : Aphasia can diminish communicative participation and result in alower health-related quality of life. This study aims to look into everydaywriting in people with aphasia and their health-related quality of life and itscorrelation to everyday writing. LÄS MER

 2. 2. FJÄRRKOMMUNIKATION FÖR PERSONER MED KOMMUNIKATIVA OCH KOGNITIVA SVÅRIGHETER- En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Caroline Landen; Linn Lecander; [2018-05-07]
  Nyckelord :Augmentative and alternative communication; Internet; Social media; Telecomunication; Cognitive impairment;

  Sammanfattning : Bakgrund Personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter har begränsningar i att kunna uttrycka sina behov och tankar till sig omgivning, svårt att förstå vad som sägs samt läs- och skrivsvårigheter. Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) innefattar hjälpmedel och strategier som kan kompensera eller komplettera ett bristfälligt språk eller tal. LÄS MER

 3. 3. Innehållsvalidering av den svenska preliminära San Salvadourskalan : En modifierad Delphistudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap; Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap

  Författare :Kristina Flynner; Kerstin Hagström Backe; [2018]
  Nyckelord :pain; severe cognitive and physical impairments; behavior; observation; modified Delphi; content validity; survey.; smärta; flerfunktionsnedsättning; beteendeobservation; modifierad Delphi; innehållsvaliditet; enkät.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är mer vanligt förekommande hos vuxna personer med flerfunktionsnedsättning jämfört med normalbefolkningen. Vuxna personer med flerfunktionsnedsättning är helt beroende av att personer i omgivningen uppmärksammar och kontinuerligt kartlägger deras smärta. LÄS MER

 4. 4. Våldsutsatthet och förlossningsrädsla : En studie om våldsutsatthet bland kvinnor som fått barnmorskeledd behandling av förlossningsrädsla

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Johanna Skoglund Jobs; Monica Grydén; [2018]
  Nyckelord :fear of childbirth; midwife; pregnancy; psychoeducation; violence; barnmorska; förlossningsrädsla; graviditet; psykoedukation; våld;

  Sammanfattning : Violence against women is a global public health problem as well as a violation against human rights. This descriptive cross-sectional quantitative study was conducted to investigate experience of violence among women who receive midwifery care for childbirth fear. Data were retrieved from 633 patient records. LÄS MER

 5. 5. Tonåringars sömn och användning av smartphones : Att belysa skolsköterskors erfarenheter av och arbete med sömn i relation till användning av smartphones

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Maria Pålsson; Liv Stråhle; [2018]
  Nyckelord :Sleep; Smartphones; Teenagers; Smartphones; Sömn; Tonåringar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många tonåringar lider av sömnbrist på grund av sen eller nattlig användning av smartphones, vilket kan påverka deras hälsa och skolprestationer. Skolsköterskans uppdrag är att arbeta hälsofrämjande. I mötet med tonåringar har skolsköterskan möjlighet att uppmärksamma sömn- och smartphonevanor. LÄS MER