Sökning: "E-post"

Visar resultat 1 - 5 av 540 uppsatser innehållade ordet E-post.

 1. 1. Prövning i idrott och hälsa 1 : Diskrepans bidrar till underminering av rättvis och likvärdig bedömning.

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Michael Österman; [2024]
  Nyckelord :Assessment; equitable assessment; equivalent; examination; fair; grading; PE; Physical Education; physical education and health.; Bedömning; betyg; betygsättning; idrott och hälsa; likvärdigt; prövning; rättvist.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prövningar i idrott och hälsa tycks ha ökat de senaste åren och att utforma en prövning i idrott och hälsa som ger förutsättningar att sätta ett rättvist, likvärdigt och rättssäkert betyg kan upplevas som en utmaning. Inte minst då det finns en avsaknad av såväl forskning på området som vägledande riktlinjer att förhålla sig till. LÄS MER

 2. 2. Recognizing and Defending Against Phishing Attacks in Large Organizations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Matay Mayrany; [2023]
  Nyckelord :Security; Email; Phishing; Social Engineering; Educational Training Programs; Säkerhet; e-post; nätfiske; social teknik; utbildningsprogram;

  Sammanfattning : As technology keeps integrating further into our personal and professional lives, digital security is a growing concern for our individual and public safety. Email phishing is the most common attack vector, often utilized by malicious actors to trick victims into taking irresponsible actions that benefit the attackers. LÄS MER

 3. 3. Påverkande faktorer vid upphandling av digitala Informationssystem inom offentligsektor

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (2023-)

  Författare :Mats Falkeman; [2023]
  Nyckelord :public procurement; digital collaboration platform; remote work; sociomateriality; IT artifact.; offentlig upphandling; digital samarbetsplattform; distansarbete; sociomaterialitet; IT‐artefakt;

  Sammanfattning : Before the pandemic, many public sectors were heavily dependent on American cloud services. When the pandemic broke out, remote work became a necessity, making existing communication systems like Skype, email, and file sharing crucial to support this transition. LÄS MER

 4. 4. Stöldskydd i Jordbruket

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Fabian Coops; Grins Adam; [2023]
  Nyckelord :Elektroteknik; Stöld; LoRaWAN;

  Sammanfattning : This report examines and presents an effective way to alert the owner of a GPS device in case of theft in the agricultural sector. By implementing IR sensors that can be mounted under the object and monitor movements, the owner can receive a warning via SMS and email in case of a potential theft. LÄS MER

 5. 5. Vi lyssnar med våra ögon : En studie om museers tillgänglighet för döva besökare

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Maria-Eleni Nanaj; Tracy Mduma; Nargiz Gadirli; [2023]
  Nyckelord :Museums; Deaf individuals; Accessibility; Museer; Döva individer; Tillgänglighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka döva museibesökares upplevelser av museiserviser inom tillgänglighetsområdet. Vi undersökte vilka tjänster museer (inom Stockholm) erbjuder för sina döva besökare. LÄS MER