Sökning: "E-post"

Visar resultat 1 - 5 av 510 uppsatser innehållade ordet E-post.

 1. 1. Sambo - med Gud? : en kvalitativ undersökning om svenska pingstpastorers syn på samboskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Niclas Severinsson; [2022]
  Nyckelord :Pingströrelsen; Pingst; samboskap; sambo; sekularisering; församling;

  Sammanfattning : I denna undersökning utförs en kvalitativ studie baserad på strukturerade intervjuer av pingstpastorer via e-post. Syftet är att undersöka vad dagens pingstpastorer anser om samboskap i förhållande till den kristna tron och församlingen och vad som påverkar deras inställning. LÄS MER

 2. 2. Var det bara för syns skull? : En implementeringsstudie om barnkonventionen som svensk lag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Erik Orrell; Maja Janhans; [2022]
  Nyckelord :Barnkonventionen; implementering; socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka hur barnkonventionen implementerats i socialtjänstens verksamheter samt vilka faktorer som begränsat respektive underlättat implementeringen av konventionen. Data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer och en surveyundersökning via e-post. LÄS MER

 3. 3. Lärarens utmaningar i matematikundervisning för flerspråkiga elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kinda Abu Khurj; [2022]
  Nyckelord :Flerspråkiga elever; matematikundervisning; studiehandledning; modersmål; scaffolding; sociokulturell teori.;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om lärares utmaningar i matematikundervisning för flerspråkiga elever. Syftet med detta examensarbete är att undersöka de olika utmaningar lärare upplever när de undervisar matematik till flerspråkiga elever och att ta reda på vilka metoder lärare använder för att stödja dessa elevers lärande. LÄS MER

 4. 4. ATT GÖRA SIN RÖST HÖRD Hur fungerar tal-till-text-verktyg som skrivhjälpmedel för personer med afasi?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hanna Hansson; Magdalena Andersson; [2021-02-12]
  Nyckelord :afasi; automatisk taligenkänning; skrivande; tal-till-text-verktyg; digitala hjälpmedel; aphasia; automatic speech recognition; writing; speech-to-text-technology; digital assistive technology;

  Sammanfattning : Studien undersökte om användning av tal-till-text-verktyg hade effekt på skrivförmågan hos personer med afasi, samt om skillnader i dikteringskorrekthet uppstod mellan personer med afasi och en referensgrupp bestående av två personer utan känd neurologisk sjukdom. Med dikteringskorrekthet menas hur korrekt tal-till-verktyget skrev ner det som talats in. LÄS MER

 5. 5. Smakar kaffet lika gott på insidan av organisationen? : En kvantitativ enkätundersökning om Löfbergs internkommunikation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Charlotte Elgtberg; Elin Ringqvist; [2021]
  Nyckelord :Internal communication; organization member; communication channel; organizational culture; Löfbergs; Internkommunikation; organisationsmedlem; kommunikationskanal; organisationskultur; Löfbergs;

  Sammanfattning : The mainstay of a successful organization is a well-functioning internal communication. Good internal communication creates a positive environment, togetherness, and community within the organization. LÄS MER