Sökning: "idrott och hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 2357 uppsatser innehållade orden idrott och hälsa.

 1. 1. “Individen i fokus - det är den aktiva vi ska hjälpa” : Hur understödjer fysioterapeuter elitidrottare som ska rehabiliteras från en idrottsskada? en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Oskar Tevérus; Lova Hellgren; [2024]
  Nyckelord :elitidrottare; fysioterapi; rehabilitering; teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: En idrottsskada är ett symptom från det muskuloskeletala systemet som uppkommit av en akut händelse under träning eller tävling, eller som följd av överbelastning, som behövt ses över av en medicinskt utbildad. Definitionen av en lyckad rehabilitering efter en idrottsskada är att idrottaren återfått full funktion och är tillbaka till samma prestationsnivå som förut. LÄS MER

 2. 2. “Vadå jag är jättebra bra på att orientera, jag ska ha ett A” - : En studie om likvärdig bedömning inom ämnet idrott och hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Robert Matevski; [2024]
  Nyckelord :betyg; bedömning; lärande; idrott;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks idrottslärares problematik att kunna bedöma likvärdigt inom ämnet idrott och hälsa. Detta har medfört att betyg inte sätts konsekvent och likvärdigt. En kvalitativ undersökning har gjorts bestående av intervjuer med ett antal idrottslärare, till hur dem förhåller sig till likvärdig bedömning. LÄS MER

 3. 3. "Lärare läser betygskriterier och kursplaner som djävulen läser bibeln eller… typ.” : en kvalitativ intervjustudie med sju gymnasielärare om momentet ergonomi i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Elsa Karis; Sanna Andersson; [2024]
  Nyckelord :Ergonomi; Läroplansteorin; Ramfaktorteorin; Idrott och hälsa; Hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare arbetar med ergonomi på gymnasiet i ämnet idrott och hälsa. Studien avser att besvara följande frågeställningar: - Hur tolkas de ergonomiska inslagen i styrdokumenten av gymnasielärare? - Hur arbetar gymnasielärare med ergonomi i ämnet idrott och hälsa? - Vilka möjligheter och begränsningar upplever gymnasielärare vid undervisning om ergonomi? Med utgångspunkt i läroplansteorin och ramfaktorteorin har studien undersökt hur sju behöriga lärare utformar sin undervisning kring momentet ergonomi i idrott och hälsa kurs 1 på gymnasiet. LÄS MER

 4. 4. Tävlingsinslag inom skolidrotten : En intervjustudie om idrottslärares syn på tävlingsinslag i undervisningen

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Hannah Potter; Nicholas Hillgren; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte & Frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottslärare som undervisar i idrott och hälsa iårskurs 4-9 ser på tävlingsinslag som ett pedagogiskt verktyg i sin undervisning. 1. Hur motiverar idrottslärare användningen av tävlingsinslag inom idrott och hälsa som ett pedagogiskt verktyg? 2. LÄS MER

 5. 5. Prövning i idrott och hälsa 1 : Diskrepans bidrar till underminering av rättvis och likvärdig bedömning.

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Michael Österman; [2024]
  Nyckelord :Assessment; equitable assessment; equivalent; examination; fair; grading; PE; Physical Education; physical education and health.; Bedömning; betyg; betygsättning; idrott och hälsa; likvärdigt; prövning; rättvist.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prövningar i idrott och hälsa tycks ha ökat de senaste åren och att utforma en prövning i idrott och hälsa som ger förutsättningar att sätta ett rättvist, likvärdigt och rättssäkert betyg kan upplevas som en utmaning. Inte minst då det finns en avsaknad av såväl forskning på området som vägledande riktlinjer att förhålla sig till. LÄS MER