Sökning: "rehabilitering"

Visar resultat 1 - 5 av 2052 uppsatser innehållade ordet rehabilitering.

 1. 1. ATT MEDVETANDEGÖRA AKTIVITETSFÖRMÅGAN EFTER STROKE En kvalitativ studie med arbetsterapeuter inom primärvård

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Eric Svensson; Peter Rinhammar; [2023-06-22]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Strokerehabilitering; Medvetenhet; Självförmåga;

  Sammanfattning : Bakgrund Stroke är en form av förvärvad hjärnskada och orsakas av en blödning eller blodpropp i hjärnan. Som följd efter stroke är det inte ovanligt att personer får nedsatt medvetenhet kring sin aktivitetsförmåga vilket påverkar personens möjlighet att vara delaktig i aktivitet. LÄS MER

 2. 2. ”Alla vet att strängare straff inte leder till mindre kriminalitet” En kvalitativ studie om kriminalvårdares perspektiv på strängare straff

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mimma Raisola; Nida Mehyeddine; [2023-05-31]
  Nyckelord :kriminalvårdare; strängare straff; straffteori; totala institutioner;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka kriminalvårdares perspektiv på strängare straff och dess konsekvenser. Genom detta avsåg studien att bidra med ny kunskap och förståelse, utifrån kriminalvårdares arbetsrelaterade erfarenheter i det klientnära arbetet. Studiens insamlade empiri baserades på kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. “ENS PRIMÄRA ANSVAR ÄR ATT HÅVA IN PENGAR, OCH ENS SEKUNDÄRA ANSVAR BLIR ATT BEDRIVA VÅRD”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sally Fransson; Ulrika Magnusson; [2023-05-23]
  Nyckelord :Arbetsterapi; primärvård; ersättningssystem; organisatorisk arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund Primärvården är en stor del av den svenska sjukvården där arbetsterapeuter har en viktig roll. Det finns olika ersättningssystem som via vårdvalssystemet påverkar utformningen av arbetet inom de olika regionerna. LÄS MER

 4. 4. “DET ÄR SÅ STRUKTURELLT ATT MAN TAPPAR BITEN ATT LEVA”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Fredrika Taube Sjöstrand; Nelly Ängheden; [2023-05-23]
  Nyckelord :Arbetsterapi; rättspsykiatrisk slutenvård; högsäkerhetsmiljö; aktivitetsutförande; återintegration;

  Sammanfattning : Bakgrund Arbetsterapeuter har fokus på människans görande som påverkar hälsa och välbefinnande, och möjliggör för engagemang i meningsfulla aktiviteter. Arbetsterapeuter arbetar inom rättspsykiatrisk slutenvård där personer som har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning vårdas. LÄS MER

 5. 5. UPPLEVELSEN SÄTTER SIG I KROPPEN En kvalitativ studie om naturbaserad rehabilitering för personer med stressrelaterad ohälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Stefan Gustafsson; Angelica Rivera Johnsson; [2023-05-23]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Naturbaserad rehabilitering; Stressrelaterad ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund Det är i stor utsträckning genom görandet som människor utvecklas och detta kan ses som en livslång förändringsprocess. Det höga tempot i dagens samhälle kan ha konsekvenser i form av stress och ohälsa och utifrån ett aktivitetsvetenskapligt perspektiv kan det också ha allvarliga konsekvenser för en persons känsla av mening och sammanhang. LÄS MER