Sökning: "arbetsterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 920 uppsatser innehållade ordet arbetsterapi.

 1. 1. ATT MEDVETANDEGÖRA AKTIVITETSFÖRMÅGAN EFTER STROKE En kvalitativ studie med arbetsterapeuter inom primärvård

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Eric Svensson; Peter Rinhammar; [2023-06-22]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Strokerehabilitering; Medvetenhet; Självförmåga;

  Sammanfattning : Bakgrund Stroke är en form av förvärvad hjärnskada och orsakas av en blödning eller blodpropp i hjärnan. Som följd efter stroke är det inte ovanligt att personer får nedsatt medvetenhet kring sin aktivitetsförmåga vilket påverkar personens möjlighet att vara delaktig i aktivitet. LÄS MER

 2. 2. EFFEKTER AV ARBETSTERAPEUTISKA INTERVENTIONER FÖR KVINNOR MED BRÖSTCANCER I ICKE PALLIATIV FAS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Rosie Bayani; Farnaz Sharifi Brojerdi; [2023-06-01]
  Nyckelord :Arbetsterapeutiska interventioner; Bröstcancer; Arbetsterapi; Lymfödem;

  Sammanfattning : Bakgrund Arbetsterapi är en klientcentrerad hälsoprofession som använder aktiviteter för att möjliggöra och främja delaktighet för personer med funktionsnedsättningar. En sjukdom där arbetsterapeuter samarbetar med andra professioner är cancer. Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. LÄS MER

 3. 3. ”DE SÄGER ATT JAG HAR SCHIZOFRENI” En kvalitativ intervjustudie om arbetsterapeuters upplevelse av motivation till aktivitet under arbetsterapeutisk behandling hos personer med psykossjukdom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Charlotta Järbrink; Ida Johansson; [2023-05-31]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Motivation; Psykossjukdom; Kvalitativ design;

  Sammanfattning : Bakgrund Psykossjukdom kan medföra positiva symtom i form av exempelvis vanföreställningar och hallucinationer men även negativa symtom som känslomässig utslätning, viljelöshet och minskat målinriktat beteende. Nedsatt vilja och frånvaro av motivation är faktorer som försvårar vardagsaktiviteter såväl som behandlingsprocessen för personer med psykossjukdom. LÄS MER

 4. 4. ”VI KAN JU VARA SKITBRA PÅ TILLGÄNGLIGHET OCH INTE BARA FÖLJA LIKSOM MINIMUMNIVÅN”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Rebecka Norrman; Susanna Larsson; [2023-05-29]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Aktivitetsvetenskap; Delaktighet; Social inkludering; Stadsplanering;

  Sammanfattning : Bakgrund Samhällsplanering har en viktig roll i att skapa ett hållbart samhälle med individer som upplever välmående, god hälsa och delaktighet. Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap fokuserar på hälsa och välmående utifrån delaktighet i meningsfulla aktiviteter. LÄS MER

 5. 5. ARBETSTERAPEUTERS UPPLEVELSER AV ARBETSTERAPI INOM PALLIATIV VÅRD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Rydström; Ida Johansson; [2023-05-24]
  Nyckelord :Occupational therapy; Palliative care; OTIPM;

  Sammanfattning : Bakgrund En god palliativ vård ska möjliggöra ett så aktivt och meningsfullt liv inom samtliga delar av livet och behandling ska anpassas utifrån patientens önskan och livssituation. Därför är arbetsterapeuter en yrkesgrupp som är lämpad att arbeta inom palliativ vård då de har ett personcentrerat förhållningssätt och genom kompensation, aktivitetsträning, anpassning och modifikation av miljön möjliggör för delaktighet och aktivitet. LÄS MER