Sökning: "språk kultur och identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden språk kultur och identitet.

 1. 1. Vägen till akademisk utbildning för jugosvenskar : En kvalitativ studie om hur kultur och identitet ur etniskt perspektiv förklarar valet av vidareutbildning för unga män och kvinnor med forn jugoslavisk bakgrund

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lilly Alagić; Aleksija Đurović; [2021]
  Nyckelord :Further education; Ethnic culture; Ethnic Identity; Parenting engagement; Academic language; Vidareutbildning; Etnisk kultur; Etnisk identitet; Föräldrar engangemang; Akademiskt språk;

  Sammanfattning : Approximately 100 000 fled from former Yugoslavia during the 1990’s, the refugees mainly came from Bosnia Hercegovina because of the genocide towards Muslims during late the 90’s. Another factor of the refugee wave was the economic crisis that led people to seek a new country to establish in. LÄS MER

 2. 2. ”Jag kan inte uttrycka mig som jag vill” : En studie om unga kvinnliga immigranters upplevelser av tillhörighet/utanförskap i relation till språkanvändning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Gisele Ngabo; Martha Tzegai; [2021]
  Nyckelord :Acculturation; female immigrants; language; belonging and exclusion; Ackulturation; kvinnliga immigranter; språk; tillhörighet och utanförskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skapa en förståelse för hur unga kvinnliga immigranter i Sverige upplever tillhörighet och/eller utanförskap vid användning av olika språk inom familj, bland vänner på arbetsplatsen och/eller i skolan. Studien bygger även på huruvida unga kvinnliga immigranters sätt att använda svenska språket, sitt modersmål samt andra språk kan kopplas till olika typer av ackulturationsstrategier. LÄS MER

 3. 3. Samtal om det lästa i skol- och utbildningsdokument

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Helen Brandt; Emelie Martinsson; [2021]
  Nyckelord :bedömningsmaterial; boksamtal; litteratursamtal; läsförståelse; samtal om det lästa; skol- och utbildningsdokument; styrdokument; textanalys; yngre elever;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att skapa fördjupad förståelse kring samtal om det lästa och hur dessa beskrivs i skol- och utbildningsdokument för lärare i förskoleklass till årskurs 3. Tidigare forskning kring bok- och litteratursamtal visar att denna undervisningsmetod kan utveckla elevers språk, kunskap och identitet. LÄS MER

 4. 4. Skönlitteraturens kraft : - Ungas identitet, empati och demokratiska värderingar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Joy Mayzel; Jenny Olsson; [2021]
  Nyckelord :Demokrati; Empati; Identitet; Inkludering; Litteratur; Norm; Mångkultur;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka och analysera aktuell forskning om hur skönlitteratur kan påverka ungas identitet, empati och demokratiska värderingar. Översikten ämnar även att synliggöra behovet av en normkritisk och bred mångfald av skönlitteratur. LÄS MER

 5. 5. Niondeklassares blivande : En förståelsemodell för normkritiskt inspirerad svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Anton Lindgren Jeppsson; [2021]
  Nyckelord :Norm critical pedagogy; postperspectivs; Swedish teaching; discourse analysis; second school pupils; Normkritiskt pedagogik; normkritiskt inspirerad undervisning; svenskämnet; högstadieelever; postperspektiv; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att bidra till förståelsen för hur svensklärare på högstadienivå kan planera, anpassa och analysera sin normkritiskt inspirerade undervisning. En förståelsemodell, med elevernas blivande som kärna, presenteras som sammanfattningen av forskningen och teorierna om normkritiskt inspirerad undervisning grundad i postperspektiven. LÄS MER