Sökning: "språk kultur och identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden språk kultur och identitet.

 1. 1. Med rötter i två länder - : En kvalitativ studie bland äldre assyriska kvinnors beskrivning av aktiviteter i det dagliga livet.

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Mariana Isa; Silene Isabel Palomino Casseres; [2020]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Immigration; Kvinnor; ValMo- modellen; Aktivitetsvärde.;

  Sammanfattning : Background: The Assyrians are a minority group from Iraq who were forced to emigrate to various countries in the world because of war and oppression. The first Assyrians came to Sweden in 1967. They had to abandon learned social norms, culture, and language as they tried to adapt to a new foreign country. LÄS MER

 2. 2. ”Nu säger inte mitt barn att det bara är svenskt utan att det är somaliskt och svenskt : Förskollärares beskrivningar av hur de utvecklar flerspråkiga barns subjektskapande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Mia Bergquist; Tanja Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; flerspråkighet; subjektskapande; förhållningssätt; modersmål; miljö; kultur; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om hur förskollärare kan skapa förutsättningar för flerspråkiga barns subjektskapande i förskolan. Vår inspiration till detta syfte uppkom efter en VFU-period som vi hade tillsammans på en flerspråkig förskola. LÄS MER

 3. 3. Mångfald i samhället - universitetet som exempel : En kvalitativ studie om utlandsfödda studenters erfarenheter av att studera vid ett svenskt universitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Judith Vincent; [2020]
  Nyckelord :ethnicity; identity; language; community; othering; culture; identity construction; university; student; social anthropology; etnicitet; identitet; språk; gemenskap; andrafiering; kultur; identitetskonstruktion; universitet; student; socialantropologi;

  Sammanfattning : I den här studien har jag undersökt utlandsfödda studenters upplevelser av svenskt universitet. Det de har gemensamt är att de kommer från en annan bakgrund än svensk, att de studerar eller har studerat på ett svenskt universitet och att de talar god svenska. LÄS MER

 4. 4. Jag måste få vara båda : En narrativ intervjustudie om multikulturell identitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Linnea Linde; Emily Persson; [2020]
  Nyckelord :Multicultural identity; narrative identity; identity development; globalization; culture; language; Multikulturell identitet; narrativ identitet; identitetsutveckling; globalisering; kultur; språk;

  Sammanfattning : Världen blir på många sätt allt mer globaliserad och multikulturella möten har blivit ett vanligt inslag i många människors liv. Att forma den kulturella identiteten handlar om att bestämma vilken kultur som individen vill tillhöra, en uppgift som blir mer komplex i och med ökad kulturell exponering. LÄS MER

 5. 5. Framtiden för meänkieli : Språklig identitet hos tornedalska elever i årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Matilda Viitala; [2020]
  Nyckelord :linguistic identity; meänkieli; Swedish tornedalian pupils; visual linguistic portraits; revitalization; language portraits; kielellinen itenttiteetti; meänkieli; toornionlaakson koulukläppit; visyalineen kielellinen potretti; revitalisering; kielipotretti; språklig identitet; meänkieli; visuellt språkligt porträtt; tornedalska elever; revitalisering; språkporträtt;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv i sin undersökning om tornedalska elevers språkliga identitet och relation till meänkieli. Studien utfördes genom triangulering som bestod av visuella språkliga porträtt, gruppintervjuer och fältanteckningar i tre fjärdeklasser i två olika tornedalska skolor. LÄS MER