Sökning: "gester"

Visar resultat 1 - 5 av 300 uppsatser innehållade ordet gester.

 1. 1. Högläsning för och med yngre elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sara Besic; Tijana Jankovic; [2024]
  Nyckelord :bildstöd; gemenskap; interaktiv högläsning; läsupplevelse; språkutveckling och tidiga skolår;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten har som syfte att undersöka vilka faktorer som är betydelsefulla gällande användningen av högläsning med yngre elever. Högläsningen kan ses som ett språkutvecklande redskap i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Begreppsförståelse i matematik hos andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Denisa Aliji; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt undersöker olika metoder för att främja begreppsförståelsen hos andraspråkselever inom matematikundervisningen, samtidigt som den belyser Dessutom både stöd och hinder för deras begreppsförståelse. Genom systematiska sökningar i två databaser och noga utvalda sökord samt urvalskriterier har relevanta vetenskapliga artiklar valts ut för att säkerställa arbetets trovärdighet. LÄS MER

 3. 3. De yngsta barnens kommunikation i lek och i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Anna Wirkus; [2024]
  Nyckelord :pedagogik; kommunikation; barns perspektiv; imitering; mediering; små barn;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete var att studera små barns kommunikation med varandra och med pedagoger, både i leken och i undervisningssituationer. För att kunna arbeta med detta syfte formulerade jag två frågeställningar som gjorde det möjligt att genomföra studierna. LÄS MER

 4. 4. Icke-vetande, men hur? En mikroanalys av icke-vetande position i praktiken

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lina Abrahamsson; Björn Lönnberg; [2023-11-28]
  Nyckelord :Icke-vetande position; socialkonstruktionism; psykoterapi; co-speech gestures; microanalysis in face-to face dialogues; mikroanalys;

  Sammanfattning : Den icke-vetande positionen inom psykoterapin har väckt många diskussioner och förbryllat många terapistudenter och terapeuter. Delar av den familje- och systemteoretiska psykoterapin bygger på en socialkonstruktionistisk kunskapssyn. LÄS MER

 5. 5. Jag har snövatten! : En kvalitativ studie om de yngsta barnens meningsskapande under kemiaktiviteten ”Olika ämnens löslighet i vatten”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Cecilia Mattsson; [2023]
  Nyckelord :the youngest children; interaction; materials; meaning-making; productive questions; de yngsta barnen; interaktion; material; meningsskapande; produktiva frågor;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to contribute with knowledge about the youngest children's meaning-making based on a chemistry content in the activity "Solubility of different substances in water". The study is conducted from a socio-cultural perspective. The study is qualitative and based on the methodological approach Design-based research. LÄS MER