Sökning: "gester"

Visar resultat 1 - 5 av 255 uppsatser innehållade ordet gester.

 1. 1. Upplevelser av anomi hos personer med måttlig och lätt-måttlig afasi - en kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Kevin Lu; Shabnam Golbarg; [2021-02-12]
  Nyckelord :stroke; afasi; anomi; upplevelser; innehållsanalys; stroke; aphasia; anomia; experiences; content analysis;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine the experiences of wordfindingdifficulties in 20 participants with moderate and mild-moderateaphasia after stroke. Semi-structured interviews were transcribed andanalysed with content analysis according to Graneheim and Lundman (2004). LÄS MER

 2. 2. Kropp och knopp i gymnasieskolans svenskämne : Prövning av en didaktisk design i litteraturhistoria

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Hanna Nilsson; [2021]
  Nyckelord :History of literature; didactic design; embodied learning; design-based research; the Enlightenment period; multimodal perspective; reading experience; collaboration; Litteraturhistoria; didaktisk design; förkroppsligat lärande; litteraturdidaktik; multimodalt perspektiv; läsupplevelse; samverkan; praktiknära forskning;

  Sammanfattning : I en nära samverkan med yrkesverksamma svensklärare utreder och prövar föreliggande studie hur undervisningen i litteraturhistoria kan utvecklas i praktiken. Med utgångspunkt i elevers och svensklärares uttryckta erfarenheter av arbete med litteraturhistoriska texter konstrueras en didaktisk design. LÄS MER

 3. 3. ”De kommunicerar och pratar utan ord” : En kvalitativ studie om förskollärares upplevelser av de yngsta barnens kommunikation under utformningen av planerad undervisning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Linnéa Gustafsson; Sandra Peterson; [2021]
  Nyckelord :förskollärare; undervisning; de yngsta barnen; kommunikation; fenomenologi; livsvärld;

  Sammanfattning : Att kommunicera är en viktig del i förskolans utbildning och undervisning. De yngsta barnen, ett till två år, kommunicerar främst genom kroppsspråk, gester och mimik. LÄS MER

 4. 4. "Jag vill bara kunna gå in, koppla upp mig och så ska det funka" : Svensklärares attityder till, och användning av, Powerpoint i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Karl Johansson; Erika Guardado; [2021]
  Nyckelord :didaktik; digital literacy; media literacy; modus; multimodal; Powerpoint; Google Presentation;

  Sammanfattning : Den här studien har som syfte att undersöka lärares attityd till användandet av Powerpoint i undervisningen. Vårt fokus har varit på lärares attityd till de presentationstekniska hjälpmedlen Powerpoint och Google Presentation. LÄS MER

 5. 5. FMCW mmWave Radar for Detection of Pulse, Breathing and Fall within Home Care

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Axel Trange; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Countless of elderly people fall and get hurt within their homes, worldwide, every year, and as they can not always reach out for help themselves, they end up helplessly waiting for someone to notice what has occurred. Throughout this work, it is investigated if remote sensing of the mmWave FMCW radar IWR6843AOPEVM can be adopted to detect the incident of falls, and also detect the vital signs of the human subject. LÄS MER