Sökning: "gester"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade ordet gester.

 1. 1. Upplevelser av anomi hos personer med måttlig och lätt-måttlig afasi - en kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Kevin Lu; Shabnam Golbarg; [2021-02-12]
  Nyckelord :stroke; afasi; anomi; upplevelser; innehållsanalys; stroke; aphasia; anomia; experiences; content analysis;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine the experiences of wordfindingdifficulties in 20 participants with moderate and mild-moderateaphasia after stroke. Semi-structured interviews were transcribed andanalysed with content analysis according to Graneheim and Lundman (2004). LÄS MER

 2. 2. FMCW mmWave Radar for Detection of Pulse, Breathing and Fall within Home Care

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Axel Trange; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Countless of elderly people fall and get hurt within their homes, worldwide, every year, and as they can not always reach out for help themselves, they end up helplessly waiting for someone to notice what has occurred. Throughout this work, it is investigated if remote sensing of the mmWave FMCW radar IWR6843AOPEVM can be adopted to detect the incident of falls, and also detect the vital signs of the human subject. LÄS MER

 3. 3. Kroppsspråk i undervisning : En intervjustudie med lärare på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Maja Engdahl; Emmy Fransson; [2021]
  Nyckelord :Embodiment; body language; non-verbal communication; gestures; education; primary school; Förkroppsligande; kroppsspråk; icke-verbal kommunikation; gester; undervisning; lågstadium;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka fyra lågstadielärares inställning till användning av kroppsspråk i undervisningen. Studien utgår från teorin embodiment där begreppen multimodalitet och sekventiell organisering är centrala. Vid insamling av studiens data användes kvalitativ forskningsintervju. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av beröring i slutenvården. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Matilda Ekelund; Axel Reinholtz; [2021]
  Nyckelord :Beröring; kommunikation; patientperspektiv; sjuksköterskan; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation inom vården handlar främst om överföring av information, vilket kan ske både verbalt och icke-verbalt. Inom slutenvården är kommunikationen nödvändig för att tillgodose personliga behov, försäkra patientens hälsa samt för att samarbeta mellan professioner. LÄS MER

 5. 5. HÖRSELVÅRDENS MOTTAGANDE AV DÖVA NYANLÄNDA BARN OCH UNGDOMAR

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Rödin; Shana Ayoub; [2020-09-16]
  Nyckelord :nyanlända; döva; barn; ungdomar; mottagande; hörselpedagog; hörselteam; migrants; deaf; children; adolescents; reception; hearing team; hearing educator;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this interview study is to investigate how deaf migrant children/ adolescents and their families are received by hearing teams for children and youth within the hearing services in a Swedish region called Västra Götaland. The aim is also to get a clearer picture of what their need for support looks like. LÄS MER