Sökning: "gester"

Visar resultat 1 - 5 av 273 uppsatser innehållade ordet gester.

 1. 1. ”Det är mycket lättare att fejka i videointervjuer” : En kvalitativ studie om rekryterares upplevelser av att genomföra anställningsintervjuer digitalt via video och fysiska intervjuer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Hanna Fontana; Evelina Roberg; [2022]
  Nyckelord :Video interview; Emotional; Communication; Physical Interviews; Non-Verbal Communication; Videointervju; Emotioner; Kommunikation; Fysiska intervjuer; Icke-verbal kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka rekryterares upplevelser av att genomföra anställningsintervjuer via videointervju jämfört med fysiska intervjuer. Den tidigare forskningen visar att rekryterare föredrar fysiska intervjuer då de upplever att de får en tydligare helhetsbild av kandidaterna. LÄS MER

 2. 2. Evaluating Generated Co-Speech Gestures of Embodied Conversational Agent(ECA) through Real-Time Interaction

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yuan He; [2022]
  Nyckelord :Embodied Conversational Agent ECA ; User Study; Evaluation Instrument; Gesture Generation; Gaze-tracking; Förkroppsligad konversationsagent ECA ; Användarstudie; Utvärderingsinstrument; Generering av gester; Spårning av blickar;

  Sammanfattning : Embodied Conversational Agents (ECAs)’ gestures can enhance human perception in many dimensions during interactions. In recent years, data-driven gesture generation approaches for ECAs have attracted considerable research attention and effort, and methods have been continuously optimized. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar upplevelser av att kommunicera vid afasi ur ett patientperspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Wallstav; Moa Levänen; [2022]
  Nyckelord :Kommunikation; patientperspektiv; patientens erfarenhet; upplevelse; afasi;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: För patienter med afasi är det svårt att ge uttryck för sina tankar och åsikter relaterat till skada i språkcentrum, vanligtvis till följd av stroke. Det finns olika sorter av afasi vilket visar sig som olika typer av språksvårigheter. Sjuksköterskan behöver anpassa kommunikationen efter patientens behov. LÄS MER

 4. 4. Den mänskliga länken mellan tanke och handling : Hur förskollärare använder sig av icke-verbal kommunikation i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ann-Christine Johansson; Kristal Abdal; [2022]
  Nyckelord :non-verbal communication; teaching; TAKK; preschool teacher; nursery school; children; Icke-verbal kommunikation; undervisning; TAKK; förskollärare; förskola; barn;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärarna i förskolan använder och planerar för den icke-verbala kommunikationen i sin undervisning. För att kunna besvara syftet har vi utifrån två forskningsfrågor genomfört kvalitativa intervjuer med förskollärare. LÄS MER

 5. 5. ”Helhetsbilden är viktig” : En kvalitativ studie om tre lärares uppfattningar om tillvaratagandet av språklig mångfald bland flerspråkiga elever i årkurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Amanda Junhammar; [2022]
  Nyckelord :multilingualism; translanguaging; linguistic diversity; modalities; multilingual students; flerspråkighet; transspråkande; språklig mångfald; modaliteter; flerspråkiga elever;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att öka kunskapen om hur lärare uppfattar att de tillvaratar språklig mångfald bland flerspråkiga elever med invandrarbakgrund, genom intervjuer med tre F-3 lärare på olika skolor. Det sociokulturella perspektivet har valts som teoretisk grund för studien. LÄS MER