Sökning: "gester"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade ordet gester.

 1. 1. Användning av perspektiv i svenskt teckenspråk hos hörande andraspråksinlärare

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Josephine Willing; [2019]
  Nyckelord :Second language acquisition; Swedish Sign Language; signing space; character perspective; observer perspective; mixed perspective; development of perspectives; Andraspråksinlärning; svenskt teckenspråk; teckenrummet; karaktärens perspektiv; observatörens perspektiv; blandat perspektiv; utveckling av perspektiv;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker jag hur hörande vuxna andraspråksinlärare (L2) använder och utvecklar perspektiv i tre olika kategorier: karaktärens, observatörens ochblandat perspektivi svenskt teckenspråk under en tidsperiod på ett år. Målgruppens resultat har jämförts med en kontrollgrupp bestående av döva förstaspråkstalare (L1). LÄS MER

 2. 2. Barns språkbruk - En studie om hur barns grundvärderingar lärs in genom interaktion ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lovisa Arkenlund; [2019]
  Nyckelord :Genus; Barn; Children; gender; förskola; preschool;

  Sammanfattning : Forskningsstudiens syfte är att belysa hur samspelet i leken mellan flickor och pojkar, samt interaktionen mellan förskolans personal och barn, kan utveckla barns språkbruk ur ett genusperspektiv, och hur det sociokulturella kapitalet påverkar kommunikation och samspel hos både barnen och förskolepersonal. Följande frågor har undersökts: Hur urskiljs barns värderingar genom språkbruket beroende på kön? Vilka faktorer går att finna i barns lek och interaktion sett ur ett sociokulturellt och ur ett genusperspektiv? Studiens teoretiska ram utgörs av ett barndomssociologiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Gestures and Groups : An interaction analysis of hand gestures during in-group and out-group speech

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Patricia Lindblad; [2019]
  Nyckelord :Hand gestures; Interaction Analysis; In-group; Out-group; Speech;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how body language, specifically handgestures, correlate to in-group and out-group notions. To approach the issue thehand gestures of two politicians are compared with a focus on how theirgestures relate to in-group and out-group notions in their speech. LÄS MER

 4. 4. Vill du vara med på våran lek? : En kvalitativ studie om flerspråkiga barns sociala samspel i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Diana Murad; Wendy Torres Taquechel; [2019]
  Nyckelord :flerspråkiga barns samspel; pedagog; lek; utomhusmiljö; observation- och intervjustudie;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om flerspråkiga barns sociala samspel. Ett intresse för att skriva om det här ämnet beror till stor del på att talet om “den flerspråkiga förskolan” kommit till uttryck under de senaste 10 åren, vilket syftar på förskolor där majoriteten av barnen har ett annat modersmål än svenska. LÄS MER

 5. 5. Symboler i en ordlös serienovell

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Stella Lövgren; [2019]
  Nyckelord :comics; semiotics; drooker; wordless; novel; layout; communication;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar den ordlösa grafiska novellen Home av Eric Drooker, en tecknad serienovell på 42 sidor där Drooker använder sig av specifika visuella medel för att kommunicera. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en berättelse kan formuleras med bildspråk där olika symboler hjälper läsaren att förstå innehållet. LÄS MER