Sökning: "information about school and university"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden information about school and university.

 1. 1. Djur i klassrummet : Uppfattningar och upplevelser med reptiler och insekter i klassrummet av elever i årskurs 5

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Emilia Claesson; [2021]
  Nyckelord :Affection of animals; pupils perceptions; reptiles; insects; classroom pets; Djurs påverkan; elevers uppfattningar; reptiler; insekter klassrumsdjur;

  Sammanfattning : Djur kan påverka människor på många olika sätt. Djur kan påverka människors fysiska hälsa genom att sänka kolesterolhalten och blodtryck, de minskar även stress och ångest. Att använda sig av djur i undervisningen påverkar även barn. LÄS MER

 2. 2. Vad är vi utan vårt språk? : En kvalitativ studie om hur lärare beskriver vikten att elever har tilltro till sin språkliga förmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Agnes Rostedt; [2021]
  Nyckelord :confidence; language ability; language development methods; cooperative learning; tilltro; språklig förmåga; språkutvecklande arbetssätt; kooperativt lärande;

  Sammanfattning : Att elever har tilltro till sin språkliga förmåga är betydelsefullt både i och utanför skolan. Genom en god språklig förmåga kan eleven ta till sig viktig information och eleven tillgodogöra sig undervisning. Tilltro till språklig förmåga är av betydelse för att bli en aktiv demokratisk medborgare i samhället. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkighet som en resurs i svenskundervisningen : En kvalitativ studie om flerspråkiga elevers inlärning av det svenska språket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marigona Racaj; [2021]
  Nyckelord :Multilingualism; native-born students; foreign-born students; intercultural teaching; second language learning; Flerspråkighet; inrikes födda elever; utrikesfödda elever; interkulturell undervisning; språkutveckling; andraspråksinlärning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är ge ett kunskapsbidrag om hur några gymnasielever upplever att deras flerspråkighet inkluderas i svenskundervisningen för att främja språkutvecklingen. För att uppnå syftet har följande frågor besvarats: Hur upplever de inrikes- och utrikesfödda eleverna sin flerspråkighet och hur talar de om sin flerspråkighet? Vilka språkliga aspekter upplever de inrikes- och utrikesfödda eleverna påverkar inlärningar av det svenska språket? Hur upplever de inrikes- och utrikesfödda eleverna att deras flerspråkighet tas tillvara i svenskundervisningen? Studien tar sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin där språket har en viktig funktion för elevernas inlärning. LÄS MER

 4. 4. LUXURIOUS BRAND AND SOCIAL MEDIA : Luxurious brands marketing strategies in social media

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation; Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation

  Författare :Shadi Botros; Yacoub Said; [2021]
  Nyckelord :Luxury brands; Social media marketing activities; Brand perceptions; Brand awareness; Purchase intention.;

  Sammanfattning : Date: 2021/06/03 Level: Master Thesis in Business Administration, 15 cr Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Shadi Botros, Yacoub Said (87/07/24) (95/01/01) Title: LUXURIOUS BRAND AND SOCIAL MEDIA Tutor: Edward Gillmore Keywords: Luxury brands, Social media marketing activities, Brand perceptions, Brand awareness, Purchase intention. Research questions: What are the outcomes of social media marketing used by luxury brands, brand awareness and brand perception, on purchase attention? Purpose: The purpose of this research is to study if social media marketing can have an effect on luxuries brands perception in consumers mind and if social media can influence consumers purchase intention. LÄS MER

 5. 5. Förändrad vardag för personer med hjärtsvikt : - En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Denis keji Bekoh; Spyridon Gulas; [2021]
  Nyckelord :Heart failure; experiences; KASAM and qualitative.; Hjärtsvikt; upplevelser; KASAM och kvalitativ.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: Hjärtsvikt är en folksjukdom som är utbrett problem över hela världen. I Sverige diagnostiseras två till tre procent per år med hjärtsvikt. För att personer skall få rätt stöd och behandling behövs en individuell plan uppföras i samråd med sjuksköterskan. LÄS MER