Sökning: "information about school and university"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden information about school and university.

 1. 1. Yrkeshögskolan i skuggan av högskola/universitet : En kvalitativ studie om hur studie- och yrkesvägledare informerar och vägleder elever inför eftergymnasial utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Matilda Calissendorff; Nellie Michelsson; [2022]
  Nyckelord :Guidance; Information; Post-secondary education; Horizons for action; College preparatory programmes; Vägledning; Information; Eftergymnasial utbildning; Handlingshorisont; Högskoleförberedande gymnasieprogram;

  Sammanfattning : Denna studie ämnade att undersöka hur studie- och yrkesvägledare informerar och vägleder elever på högskoleförberedande gymnasieprogram inför val av eftergymnasiala studier på högskola/universitet och yrkeshögskola. Studien bottnade i en teoretisk ansats som tar sin grund i Careershipteorin, med särskild tyngdpunkt i handlingshorisont. LÄS MER

 2. 2. Jämställdhetsarbete i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hanna Hultman; Emma Bondza Olsson; [2022]
  Nyckelord :Difficulties; Gender; Gender equality work; Teaching; Value-based work;

  Sammanfattning : In today's schools, gender equality is a widely discussed topic among pedagogues. During our internship we had a differencing experience regarding the equality work done by each school. The aim of this study is to investigate how pedagogues teach gender equality in primary school and what difficulties that brings to the educational process. LÄS MER

 3. 3. Skogsbrukselevers syn på möjligheterna inom skogsbranschen

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Sanna Karlsson; [2022]
  Nyckelord :naturbruksprogrammet; skogsbruk; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Kompetens behövs inom alla områden i den växande skogsbranschen. Bland annat krävs skickliga skogsmaskinförare och röjare för att bibehålla den skogliga produktionen. Skogsmaskinförare, som riskerar att i framtiden bli ett bristyrke, har hittills inte varit ett yrke som attraherar kvinnor i någon större omfattning. LÄS MER

 4. 4. Normkritisk undervisning i sexualitet, samtycke och relationer : En studie om hinder och framgångsfaktorer i Norden

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Minna Ebba Wetterö Reiver; [2022]
  Nyckelord :Biology; Education; Sexuality; Consent; Relationships; ‘Normcritical’; Biologi; Undervisning; Sexualitet; Samtycke; Relationer; Normkritik;

  Sammanfattning : In the year 2022 there will be an update to the Swedish curriculum in the areas concerning the subjects of sex and cohabitation. From now on the title of the subject will be; sexuality, consent, and relationships. It will focus on increasing the knowledge on consent, and questions about LGBTQI will get more attention in interdisciplinary teaching. LÄS MER

 5. 5. Marknadskommunikation på digitala plattformar : En kvalitativ studie om organisationers tillämpning av artificiell intelligens relaterat till beslutsfattande och datainsamling - i relation till etik och individens integritet.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emma Korpela; Nermin Gibbo; Micheline Touma; [2022]
  Nyckelord :Artificiell Intelligens; Cookies; Beslutsfattande; Etik och Integritet;

  Sammanfattning : Datum:                          2022-06-01    Nivå:                               Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp  Akademi:                      Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet  Författare:                   Nermin Gibbo        Emma Korpela         Micheline Touma                                                     99/01/19                  99/03/15                     00/06/25  Titel:                                 Marknadskommunikation på digitala plattformar  Handledare:                 Rana Mostaghel  Nyckelord:                   Artificiell Intelligens, Cookies, Beslutsfattande, Etik och Integritet  Forskningsfrågor:   1. Hur används AI–verktyg för att hjälpa organisationer i sitt                                                   beslutsfattande om marknadskommunikation baserat på konsumentens                                            preferenser?                                          2. LÄS MER