Sökning: "ungdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 6433 uppsatser innehållade ordet ungdomar.

 1. 1. Hej, tja, salam: En sociolingvistisk studie om kunskaper och attityder gentemot det arabiska språket hos icke-arabiskatalande ungdomar i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Anes Cherigui; [2023-09-06]
  Nyckelord :arabiska; ungdomar; Göteborg; sociolingvistik; Labov; Eckert;

  Sammanfattning : Jag undersöker i vilken utsträckning som Sveriges näst största språk sett till antalet förstaspråkstalare tagit plats bland ungdomar i mitt lokalsamhälle. Till hjälp har jag utformat två frågeställningar som rör språkkunskaper och attityder till arabiskan. LÄS MER

 2. 2. Skolan, föräldrarna, fritiden och värderingarna: En kvantitativ studie om Hirschis teori om sociala band och ungdomars brottslighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Linnéa Fallbäcken Brodin; Elin Olsson; [2023-09-05]
  Nyckelord :Hirschi; kön; multipel linjär regressionsanalys; sociala band; ungdomsbrottslighet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka hur väl Travis Hirschis kontrollteori om sociala band kan förklara ungdomars brottslighet genom en kvantitativ analys av den nationella skolundersökningen om brott från 2021. Samtliga fyra sociala band i det teoretiska ramverket kommer att studeras. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars identitet och attityder på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Rani Kerio; [2023-08-29]
  Nyckelord :Attityd; identitet; mänskligt samspel; rollövertagande; socialt fält och sociala medier.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att sociologiskt analysera relationen mellan sociala medier och ungdomars identitetsskapande samt ungdomars upplevelser av sociala medier i relation till identitetsskapande. Frågeställningar: - Hur ser relationen ut mellan ungdomars identitet och sociala medier som ett socialt fält? - Hur upplever ungdomar att sociala medier påverkar deras identitetsskapande? Metod och material: För att erhålla ett tydligt resultat har tillvägagångssättet varit genom en kvalitativ metod som innebar semistrukturerade intervjuer med fyra respondenter mellan 17– 19 år gamla, detta för att få en djupare förståelse för ungdomars identitet och framför allt deras upplevelser på sociala medier. LÄS MER

 4. 4. Vanartiga Proletärer, Konsekvensen av Industristadens Segregerade Samhälle. Ungdomar och brott i industristaden Göteborg vid sekelskiftet 1900

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johnny Johansson; [2023-08-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Mamma, kan du köra mig? En studie om ungdomars fritidsresor i Lerums kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Alma Gullholm; Michaela Andersson; [2023-06-30]
  Nyckelord :“mobilitet”; “ungdomar”; “fritidsresor”; “kollektivtrafik”; “CIM”; ”tidsgeografi”; “mobility”; “youth”; “leisure travel”; “public transport”; “CIM”; “time geography”;

  Sammanfattning : För ungdomars utveckling och välmående är det viktigt att kunna resa på egen hand men trots detta har det självständiga resandet minskat kraftigt under de senaste åren. Detta är en extra stor utmaning i mindre urbaniserade områden där ungdomar upplever en större transportfattigdom än i städer. LÄS MER