Sökning: "psykisk ohälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 3865 uppsatser innehållade orden psykisk ohälsa.

 1. 1. Kvinnor med adhd och deras minnen av sin skolgång och psykiska hälsa! En intervjustudie med narrativ ansats ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Fanny Hesslegård; Josefine Karlsson; [2024-02-15]
  Nyckelord :ADHD; adhd; psykisk ohälsa; specialpedagogik; sociologiskt perspektiv; specialpedagogiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på kvinnor med adhd (som är en förkortning av attention deficit hyperactivity disorder) och deras minnen av sin skolgång och psykiska hälsa. Metoden är kvalitativ och har en narrativ ansats i analys och intervjuer. Intervjuerna genomfördes med vuxna kvinnor med diagnostiserad adhd. LÄS MER

 2. 2. Psykisk ohälsa inom förskolan Det kommer väl senare i livet? En kvalitativ studie om förskollärares och specialpedagogers uppfattningar och erfarenheter av begreppet psykisk ohälsa samt deras förebyggande arbete i förskolan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Christine Norder; Maria Jerräng; [2024-02-05]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; hälsofrämjande arbete; lekbaserat arbetssätt; relationer; förskola; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Utifrån den kvalitativa metoden behandlar studien förskollärares och specialpedagogers olika uppfattningar samt erfarenheter av psykisk ohälsa inom förskoleverksamheten. Fem förskollärare och tre specialpedagoger har intervjuats. LÄS MER

 3. 3. FAKTORER SOM PÅVERKAR DEN PSYKISKA OHÄLSAN HOS PERSONER MED BRÖSTCANCER. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Charlotte Gustafsson; Mikaela Jenebring; [2024-01-29]
  Nyckelord :Bröstcancer; psykisk ohälsa; upplevelser; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersorten globalt. Personer som drabbas löper högre risk att drabbas av psykisk ohälsa och ökat lidande. Sjuksköterskan ansvarar för att främja hälsa, vilket innebär att man har en viktig roll i mötet med dessa patienter. LÄS MER

 4. 4. OMVÅRDNAD RELATERAD TILL RELIGIOSITET OCH ANDLIGHET. En litteraturöversikt om patienters upplevelser inom psykiatrin

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mariella Bewick; Raquel dos Santos; [2024-01-26]
  Nyckelord :Holistiskt synsätt; Livsvärld; Omvårdnad; Psykisk Ohälsa; Religiositet och andlighet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem som ökar både bland unga och vuxna i Sverige och diagnosgruppen är den enskilt största. Trots utveckling inom psykiatrisk vård har livskvalitén för personer med psykiska funktionshinder inte förbättrats. LÄS MER

 5. 5. Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att samverka med polismyndigheten i ärenden som involverar patienter med psykisk ohälsa

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anders Karl-Erik Willysson; Sandra Lilja; [2024]
  Nyckelord :Ambulance nurse; collaboration; teamwork; Police Authority; mental ill-health.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett generellt växande problem och en ökning i antalet ärenden indexerade som psykisk ohälsa har noterats de senaste åren. Ambulanssjukvården och polismyndigheten samverkar vid olika händelser, för att säkerställa adekvat utförande av samhällsuppdrag. LÄS MER