Sökning: "Christine Norder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christine Norder.

  1. 1. Psykisk ohälsa inom förskolan Det kommer väl senare i livet? En kvalitativ studie om förskollärares och specialpedagogers uppfattningar och erfarenheter av begreppet psykisk ohälsa samt deras förebyggande arbete i förskolan.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Christine Norder; Maria Jerräng; [2024-02-05]
    Nyckelord :psykisk ohälsa; hälsofrämjande arbete; lekbaserat arbetssätt; relationer; förskola; förebyggande arbete;

    Sammanfattning : Utifrån den kvalitativa metoden behandlar studien förskollärares och specialpedagogers olika uppfattningar samt erfarenheter av psykisk ohälsa inom förskoleverksamheten. Fem förskollärare och tre specialpedagoger har intervjuats. LÄS MER