Sökning: "from one life to another"

Visar resultat 1 - 5 av 611 uppsatser innehållade orden from one life to another.

 1. 1. Att vårda en anhörig med kronisk sjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Mariya Rachkova; Tina Sadjjadi Nia; [2022]
  Nyckelord :Extended Family; Relatives; Informal Family Caregiver; Chronic Disease; Familj; Anhörig; Informell Vårdare; Kronisk Sjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk sjukdom är ett permanent sjukdomstillstånd. Hälsa ur holistiskt perspektiv ses som en helhet, därav bör vården utformasutifrån den enskilda individens behov. Idag vårdas många personer hemifrån av en närstående. Den informella vårdaren har enbetydande roll i den hälsofrämjande processen. LÄS MER

 2. 2. Är bioidentiska hormoner att föredra framför konventionella hormoner vid behandling av klimakteriesymtom? : En litteraturstudie med avseende på risken för bröst- och endometriecancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Caroline Larsson; [2022]
  Nyckelord :Bioidentiska hormoner; bröstcancer; endometriecancer; endometriehyperplasi; menopaus; progesteron; östrogen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är 50-75% av kvinnorna i Sverige som lider av klimakteriebesvär. Vanligt förekommande är vasomotoriska symtom som värmevallningar, svettningar och hjärtklappning, men även urogenital atrofi, osteoporos, urinträngningar och depression. LÄS MER

 3. 3. Min granne barndomen, hur var det nu igen? : Om barndomsdiskurser i Min granne Totoro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Joel Fredriksson; [2022]
  Nyckelord :Hayao Miyazaki; Studio Ghibli; film analysis; discourse theory; discourse analysis; film pedagogy; childhood discourses; the natural child; the competent child; the vulnerable child; postmodern childhood; the lonely child; the psychological child; gender discourses; adult children; child adults; the imaginative child; Heidi; Anne of Green Gables; Moomin; Pippi Longstocking; shintoism; filmanalys; diskursteori; diskursanalys; filmpedagogik; det naturliga barnet; det kompetenta barnet; det bräckliga barnet; postmodern barndom; det psykologiska barnet; det ensamma barnet; genusdiskurser; vuxenbarn; barnvuxna; det fantasifulla barnet; Anne på Grönkulla; Mumin; Pippi Långstrump;

  Sammanfattning : In this study, the Japanese animated film My Neighbor Totoro was analyzed with regards to what childhood discourses can be found in it, and why these discourses in particular appear. To do this, discourse theory was used as the main theoretical basis, and certain aspects of hermeneutics were also used, such as combining the hermeneutic spiral with basic film analysis as a method. LÄS MER

 4. 4. När tvättstugan blir det nya fikarummet : En kvalitativ studie om hur det nya hybrida arbetslivet riskerar att förstärka könsmaktsordningen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Glännström; Linnéa Höggren Bergkvist; [2022]
  Nyckelord :Equality; men; women; organization; gender; flexibility; distance work;

  Sammanfattning : As covid-19 spread, it quickly forced work from home into many organizations. When the restrictions then eased, organizations chose to deal with the decline in offices in various ways. In this study, representatives of organizations that to varying degrees have opened up for work from home are interviewed. LÄS MER

 5. 5. Klimatpåverkan och energianvändning vid tillämpning av bio-CCS och bio-CCU från biogasanläggningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Emelie Wallman; [2022]
  Nyckelord :livscykelanalys; koldioxid; biometan; power to gas; biologisk metanisering; katalytisk metanisering; elektrolys;

  Sammanfattning : To mitigate the human-induced climate change, Sweden has adopted a climate policy framework that states a net-zero emissions of greenhouse gases by the year of 2045 and thereafter negative emissions. To achieve this goal extensive emission mitigation alongside supplementary measures are required. LÄS MER