Sökning: "from one life to another"

Visar resultat 1 - 5 av 479 uppsatser innehållade orden from one life to another.

 1. 1. Hinderdetektering på den svenska järnvägen- En jämförelse mellan dagens och framtidens hinderdetekteringssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Benjamin Smakic; [2019]
  Nyckelord :Hinderdetekteringssystem; spårledningar; axelräknare; ERTMS; RFID; livscykelkostnader; signalfel. Track vacancy detection systems; track circuits; axle counters; life cycle costs; signal failures.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att utreda vilka hinderdetekteringssystem som finns tillgängliga idag eller som är under utveckling, och att ta reda på vilket system som är bäst ur ett tekniskt och samhällsekonomiskt perspektiv. Med hinderdetektering menas de system som finns på järnvägen för att detektera var på järnvägen det finns ett hinder. LÄS MER

 2. 2. Developing Trust in Sharing Rental Economy through Virtual Reality 360° Video

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Narendra Singh; [2019]
  Nyckelord :House rentals; Virtual Reality; Immersive VR Environment; Meetings; Video Conferencing; Trust; 360° Video;

  Sammanfattning : Students, especially international ones have a hard time seeking accommodation in big cities like Stockholm in Sweden at an adequate pricing. To facilitate such a search process and to create a sense of trust, tenants and landlords use video and/or voice calls for early communication with one another. LÄS MER

 3. 3. Putting out Fires. The situation of undocumented migrants in Sweden and the role of civil society activism.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Socialhögskolan; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Roza Hashemzadeh Baygi; [2019]
  Nyckelord :undocumented migrants; civil society activism; migration; borders; Social Sciences;

  Sammanfattning : The migration politics in Sweden have changed drastically within the past years as it has introduced stricter asylum policies and higher securitisation of borders. As a result, an increased number of people are forced to live as undocumented migrants, meaning without a legal permit to stay in the country. LÄS MER

 4. 4. Solceller på kommunala typfastigheter : En  detaljstudie av kommunala typfastigheter i Forshaga kommun

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Andreas Toresson Nygårds; [2019]
  Nyckelord :solceller; fastigheter; kommun; egenanvändning;

  Sammanfattning : The expansion of photovoltaic plants has increased significantly within the EU and in Sweden, where a contributing cause has been a higher environmental thinking and lower prices for solar cell installations. Interest in installing solar cells has increased in society as a whole and an increasing number of municipalities are interested in solar cells. LÄS MER

 5. 5. "Att välja mellan två onda ting" : sjuksköterskans reflektioner och resonemang kring palliativ sedering

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sara Blomgren; Jeannette Joelsson; [2019]
  Nyckelord :Palliative care; Palliative sedation; End of life; Nurse; Experience; Palliativ vård; Palliativ sedering; Livets slutskede; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Den palliativa vårdens ambition är att lindra symtom vid obotlig sjukdom och att främja livskvalitet för patienter och deras närstående vid fysiska, psykologiska, sociala eller existentiella behov. Inom den specialiserade palliativa vården finns patienter med komplexa symtombilder som i livets slutskede inte kan symtomlindras annat än med hjälp av palliativ sedering som behandlingsform. LÄS MER