Sökning: "regeringen arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 371 uppsatser innehållade orden regeringen arbete.

 1. 1. Samverkansnätverk: Uppfyller samverkansnätverken i praktiken regeringens ambition?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jenny Johnson; [2021-01-29]
  Nyckelord :samverkansnätverk; styrmedel; collaborative governance; interactive governance; miljö;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet är att med hjälp av teori inom samverkansnätverk undersöka två nätverk inom miljöområdet för att se vilken funktion de enligt regeringens direktiv är tänkt att inneha och vilken funktion de fyller i praktiken idag.Teori:samverkansnätverk, collaborative governance, interactive governance, styrmedel, miljöMetod:Analysverktyget som använts är kvalitativ innehållsanalys genom att applicera teorier om samverkansnätverk på datamaterial från intervjuer, utvärderingar om nätverken, regeringsdirektiv och material från hemsidor. LÄS MER

 2. 2. Utbildning för hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna

  Författare :Sara Nelson; [2021]
  Nyckelord :utbildning och lärande för hållbar utveckling; LHU; HU; pluralism; Skolverket; ämnesövergripande; ämnesdidaktik; fortbildning; kollegialt lärande; åk 7-9; framtidshopp; värdeskapande lärande; agens; kvalitetsarbete; General Works;

  Sammanfattning : Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling. Många skolor och lärare har svårt att leva upp till detta. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares erfarenheter av digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Denise Thaler; Zerina Cutura; [2021]
  Nyckelord :digitala verktyg; läroplanen; förskollärare; ikt; kvantitativ metod; enkätundersökning; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Inledning Detta arbete är en studie som undersöker hur de digitala verktygen används i praktiken i förhållande till vad som står i våra styrdokument därtill undersökes hur de verksamma förskollärarna upplever digitala verktyg och vad de har för erfarenheter. Syfte Syftet med vårt examensarbete är att öka förståelsen kring hur de digitala verktygen används i förskolans verksamhet. LÄS MER

 4. 4. ”Flaggskeppet för snabbspår” : En kvalitativ studie om snabbspåret för djursjukskötare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Justina Wahlqvist; [2021]
  Nyckelord :Trepartssamarbete; Snabbspår; Djursjukskötare; Arbetsmarknadsintegration; Governance;

  Sammanfattning : Det svenska flyktingmottagandet har ökat senaste åren vilket medför ett ökat behov av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Som nyanländ flykting tar det lång tid att få ett arbete, dessutom svårt att få ett arbete relevant för sin utbildning. LÄS MER

 5. 5. Pandemiberedskap ur ett RSA-perspektiv – Förändras fokus i länsstyrelsers RSA:er efter att en större händelse inträffat?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Johan Hogenfält Dahl; Gustaf Zetterberg; [2021]
  Nyckelord :Risk- och sårbarhetsanalyser; RSA; pandemi; beredskap; jämförelser; scenarier; risk; covid-19; länsstyrelser.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In crisis management, risk and vulnerability analysis (RVA’s) should be used as a first step in a risk management chain that aims to reduce risks, reduce vulnerabilities in the society and to improve our ability to prevent, resist and manage crises and extraordinary events. Organisations obliged to conduct RVA´s have the freedom to adapt the work to their own needs. LÄS MER