Sökning: "regeringen arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 409 uppsatser innehållade orden regeringen arbete.

 1. 1. Seawater Heat Recovery by the Utilisation of Phase Change Heat of Freezing : Technical feasibility study of a system for District Heating in the city of Helsinki

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Rakesh Ramesh; [2022]
  Nyckelord :District heating; Seawater; Ice slurry; Aspen Plus; Pressure drop; Fjärrvärme; Havsvatten; Isslurry; Aspen Plus; Tryckfall;

  Sammanfattning : With the Paris agreement calling to limit global warming to 2°C below pre-industrial levels, with further efforts to ensure it stays below 1.5°C, the Finnish government passed the Lakihiilen energiakäytön kieltämisestä (416/2019), i.e. LÄS MER

 2. 2. Förebygga våld i nära relation : En kvalitativ intervjustudie av högstadierektorers arbete med läroplanens värdegrund

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Therese Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :våld i nära relationer; mäns våld mot kvinnor; rektor; förebyggande; implementering; värdegrund; läroplansteori; kritisk konstruktiv didaktik; pornografi; normkritik; kunskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur rektorer i högstadieskolor runt om i Sverige uppfattar förutsättningarna att möta och implementera ändringarna i läroplanen avseende sexualitet och samtycke, kön, makt och jämställdhet, vilka tydliggörs i avsnitten värdegrund och uppdrag i Lgr22.  Bakgrunden ligger i det av regeringen presenterade åtgärdsprogrammet för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Identifikation med karaktärer och engagemang i skönlitteratur : En enkätstudie om en utvald grupp gymnasieeleversattityder till viktiga faktorer för identifikation med karaktärer och engagemang i skönlitteratur inom svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Amanda Ljungqvist; [2022]
  Nyckelord :Gymnasieelever; identifikation; läsengagemang; läsmotivation; skönlitteratur; svenska.;

  Sammanfattning : Med allt färre läsande ungdomar, och läsfrämjande insatser från regeringen till följd av detta, är det relevant att undersöka vad som kan öka elevernas engagemang i läsning inom svenskämnet. Tidigare forskning har visat att elever vill kunna identifiera sig med karaktärer och att verken ska vara personligt relevanta för att öka läsmotivationen. LÄS MER

 4. 4. Malmös brottsförebyggande arbete : Samhällsplaneringens och samverkans roll i det brottsförebyggande arbetet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Vilma Ludvigsson; [2022]
  Nyckelord :samhällsplanering; fysisk planering; social planering; brottsförebyggande; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utreda hur Malmö stad arbetar brottsförebyggande genom fysiska och sociala planeringsåtgärder samt att undersöka betydelsen och vikten av samverkan mellan olika aktörer. Denna uppsats kommer avse samhällsplaneringens roll och uttryck i det brottsförebyggande arbetet. LÄS MER

 5. 5. LAS, ett undantag från Diskrimineringslagen- Förbudet mot åldersdiskriminering i förhållande till Lagen om anställningsskydd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hanna Bergman; [2022]
  Nyckelord :arbetsrätt; diskriminering; anställningsskydd; ålder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med en ökad medellivslängd ökar även antalet äldre arbetstagare på arbetsmarknaden. Frågan om äldre arbetstagares rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen blir därmed mer och mer aktuell. LÄS MER