Sökning: "regeringen arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 431 uppsatser innehållade orden regeringen arbete.

 1. 1. Faktorer som påverkar bostadsbolagens arbete i socioekonomiskt utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Fridén; Hoang Nguyen; [2023-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med att invånarantalet i Sverige växer, ökar samtidigt bristen på bostäder. Detta är inget nytt fenomen. Stadskärnorna blir allt mer exploaterade och förorterna tampas med trångboddhet. Många bostadsbolag ser däribland stora möjligheter med att investera i, renovera och bygga nya bostäder i förorten. LÄS MER

 2. 2. Otillbörlig informationspåverkan : Balansen mellan legalitet och effektivitet i instruktionen för Myndigheten för psykologiskt försvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olle Oswald; [2023]
  Nyckelord :Otillbörlig informationspåverkan; Myndigheten för psykologiskt försvar; offentlig rätt;

  Sammanfattning : Abstracts [Sv] En del av Myndigheten för psykologiskt försvars (MPF) uppdrag är att identifiera otillbörlig informationspåverkan. Begreppet saknar legaldefinition men utvecklas i förarbetet som föranledde upprättandet av myndigheten. LÄS MER

 3. 3. Hur elevernas lärande påverkades av distansundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Fredrik Dersell; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; lärandeförändringar; distansundervisning; studiemiljö; lärande; didaktik;

  Sammanfattning : Att vara lärare är komplext men många gånger kan det vara mycket svårare att vara elev. NärCovid-19 klassades som pandemi 2020 av WHO, bestämde regeringen att svenska grundskolorfick lov att övergå till distansundervisning. När detta inträffade påverkades elever och läraresamtidigt av förändringen. LÄS MER

 4. 4. Semidispositivitet inom det grundläggande anställningsskyddet: en ulv i fårakläder? - En rättsdogmatisk analys av semidispositiviteten i 7 § LAS och dess förhållande till Sveriges föreningsrättsliga åtaganden och oorganiserade arbetstagares rätt till effektivt rättsmedel

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Carl Ekelin; [2022]
  Nyckelord :Semidispositivitet; LAS; Anställningsskydd; föreningsrätt; oorganiserade arbetstagare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den politiska överenskommelsen januariavtalet ingick bland annat förslag om att den svenska arbetsrätten skulle förändras och moderniseras. Regeringen tillsatte först en egen utredning, SOU 2020:30. Därefter utarbetade arbetsmarknadens parter efter förhandlingar en egen principöverenskommelse om förändringar av arbetsrätten. LÄS MER

 5. 5. Styrförändringar i offentlig sektor : En praktisk tillämpning av tillitsbaserad styrning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Malin Gummesson; Martina Slaveska; [2022]
  Nyckelord :governance changes; deviation between ambition and outcome; cause for gap; interpretation; sedimentation; intra-organizational aspects; organizational aspects; autonomy; control; paradox; management.; styrförändringar; avvikelse mellan ambition och utfall; orsak till gap; tolkning; sedimentation; intraorganisatoriska faktorer; organisatoriska karaktärsdrag; autonomi; styrning; paradox; ekonomistyrning; tillitsbaserad styrning;

  Sammanfattning : Introduction: The abundance of reforms that have characterized governance in the public sectorin recent decades has shown a discrepancy between the reforms ambition and outcome, as the results of the reform implementation rarely reach expectations. In 2016, the government appointed a delegation with the aim of developing a new way of working that was based ontrust to deal with the problems that were perceived to exist in the public sector, the working method that was developed is called trust-based governance (TBS). LÄS MER