Sökning: "droger i samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden droger i samhället.

 1. 1. "Skulle man lyfta bort den pusselbiten så finns ändå ett tusenbitars kvar." En kvalitativ studie om behandlande socionomers upplevelser av att arbeta med ensamkommande ungdomar som använder droger.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Wilén; [2020-04-27]
  Nyckelord :ensamkommande ungdomar; socionomer; erkännande; drogbehandling;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka och analysera socionomers upplevelser av att arbeta behandlande med ensamkommande ungdomar som använder droger. Av intresse var att synliggöra de professionellas upplevelser av sina egna förutsättningar att arbeta med gruppen, samt deras upplevda bild av vilka behov de ensamkommande ungdomarna har i behandlingen mot drogfrihet. LÄS MER

 2. 2. Stigma, skam och droger

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Alexander Gahnström; Dante Stolt; [2020]
  Nyckelord :Stigma; Neutraliseringstekniker; Narkotika; Missbruksvård; Cannabis; Droger; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur samhällets stigmatisering påverkar drogbrukare i kontakten med vården och i deras personliga relationer. Studien undersöker hur drogbrukare rättfärdigar och motiverar sitt drogbruk i relation till den stigmatiserade bilden från samhället. LÄS MER

 3. 3. "Man jiddrar inte med en tjej från förorten" : En kvalitativ studie om tjejer i förorten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Dafina Hiseni; Yussra El Rinawi; [2020]
  Nyckelord :Young women; suburbs; residential areas; prejudice; experiences; self-perception; Unga tjejer; förorter; bostadsområden; fördomar; upplevelser; självuppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förorten befinner sig i Västra Sverige. Syfte: Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur tjejer bosatta i en förort uppfattar bostadsområdet samt hur bostadsområdet har påverkat uppfattning av sig själva. LÄS MER

 4. 4. Ingen vill hamna snett - EN TEXTANALYS AV TVÅNGSVÅRDADE UNGDOMARS LIVSERFARENHETER

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Frida Johansson; [2020]
  Nyckelord :statens institutionsstyrelse; stigma; anknytningsteori; särskilda ungdomshem; totala institutioner;

  Sammanfattning : Varje år kommer ungefär 1100 ungdomar till Statens institutionsstyrelse när de frivilliga insatserna för vård och behandling inte ansetts varit tillräckliga. En placering på en låst enhet inom SiS förutsätter ett beslut om vård enligt LVU §§3 eller 6 och/eller har dömts till LSU. LÄS MER

 5. 5. Att upphöra med kriminalitet : En kvalitativ studie av livsstilskriminellas resa mot en livsstilsförändring

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Hedman; Olivia Johansson; [2019]
  Nyckelord :livsstilskriminell; missbruk; sociala band; vändpunkt; rock bottom; känsla av sammanhang; livsstilsförändring;

  Sammanfattning : I denna studie har fyra före detta livsstilskriminella intervjuats för att ta reda på vad som föranledde deras beslut att upphöra med en kriminell livsstil, hur respondenternas resa mot förändring sett ut samt vilka avgörande faktorer som funnits under processens gång.  Det är en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer har gjorts med personer som själva identifierat sig som före detta livsstilskriminella. LÄS MER