Sökning: "droger i samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden droger i samhället.

 1. 1. Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att arbeta under hot och våldsamma situationer i samverkan med polis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Anna Åberg; Jeanette Andersson; [2023]
  Nyckelord :Ambulance; nurse; threat and violence; collaboration; police; experience; nursing; qualitative design.; Ambulanssjuksköterska; ambulans; hot och våld; samverkan; polis; erfarenhet; omvårdnad; kvalitativ design.;

  Sammanfattning : Introduktion: Hot och våld ökar i samhället, vilket innebär att även ambulanspersonal oftare blir utsatt för hot och våldsamma situationer. Samverkan med polis är viktig för att minska risken att personalen skadas. Samverkan har även betydelse för patientsäkerheten och för att kunna ge vård i rätt tid. LÄS MER

 2. 2. Hot och faror i nattklubbsmiljö : Unga kvinnors upplevelser kring säkerhet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Matilda Hotti; Simone Ytterholm; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige faller fler kvinnor än män offer för sexualbrott. Detta avspeglas på nattklubbslivet där kvinnor får utstå hot och faror som neddrogning och våldtäkt. Syftet med studien är att undersöka unga kvinnors uppfattningar om och agerande för sin säkerhet i nattklubbsmiljöer. LÄS MER

 3. 3. Att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med drogmissbruk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nadia Ben Aicha; Sevilay Tarzibachi; [2022]
  Nyckelord :Abuse; drugs; experience; nurses; patients; Droger; missbruk; patienter; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Drogmissbruk är en generell stigmatisering i samhället. Relationen till samhällets fördomar kring drogmissbruket resulterar till att individer med drogproblematik kan undvika att söka vård. Dessa bidragande faktorer kan göra att sjuksköterskan distanserar sig från patienter som lider av ett drogmissbruk. LÄS MER

 4. 4. Att vårda patienter med drogmissbruk : Sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters upplevelser och attityder - litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Paula Jonsson; Jennifer Johansson; [2022]
  Nyckelord :Person-centered care; stigma; substance abuse; powerlessness and somatic care.; Personcentrerad omvårdnad; stigmatisering; substansmissbruk; maktlöshet och somatisk vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användningen av droger har under de senaste åren ökat. Förutom olika följdsjukdomar så kan intaget av droger även vara direkt dödligt. Drogmissbrukare är utsatta för stigmatisering av sjukvårdspersonal och övriga samhället. LÄS MER

 5. 5. Droger i samhället : Hur droger behandlas i läromedel för samhällskunskap årskurs 7-9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Mattias Brunzell; [2021]
  Nyckelord :droger; narkotika; drogpolitik; kriget mot droger; missbrukare; ANT;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur Sveriges drogpolitik samt missbrukare skildras i skolans läromedel för samhällskunskap i årskurs 7 till och med årskurs 9. En noggrann läsning av läromedel för samhällskunskap för högstadiet genomförs för att sedan se vilka attityder som framkommer i läromedlen kring dessa två frågeställningar:1) Hur representeras och skildras drogpolitik, både i Sverige och utomlands, mot bakgrund av den motsättning mellan nollvision och skadereduktion som för närvarande präglar olika länders drogpolitik?2) Hur skildras missbrukare, till exempel vem som kan eller inte kan bli missbrukare och olika aspekter kring dessa?Dessa forskningsfrågor besvaras genom en kvalitativ textanalys där nio olika läromedel för samhällskunskap lästs noggrant, kodats och analyserats mot bakgrund av de rön som finns om droger, drogpolitik och drogernas geopolitik. LÄS MER