Sökning: "Inledning Metod syfte"

Visar resultat 1 - 5 av 968 uppsatser innehållade orden Inledning Metod syfte.

 1. 1. Oberoende, rådgivning och SME - hur fel kan det bli? En studie kring revisorns oberoende och erbjuden rådgivning vid granskning av SME

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Silversparre; Isolde Andersson; [2023-02-21]
  Nyckelord :revisor; revisionsbyrå; oberoende; rådgivning; SME;

  Sammanfattning : Inledning: Är det svårt för revisorerna att upprätthålla oberoendet i arbetet vid rådgivning till SME? Oberoendet är en primär egenskap för en revisor som går ut på att vara opartisk och självständig. Det är av högsta relevans att agera oberoende, bland annat vid granskning av företags finansiella rapporter, för att revisorn ska anses trovärdig för andra i sin arbetsutövning. LÄS MER

 2. 2. Förskollärarens syn på lärmiljöns betydelse för barns samspel i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johanna Parfält Kucera; Sara Andersson; [2023]
  Nyckelord :förskola; lärmiljö; samspel; fria leken; lekmaterial;

  Sammanfattning : Inledning Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning observerat brister i flertalet lärmiljöer. Vi har noterat en avsaknad av inbjudande lärmiljöer där verksamheten har brustit när det kommer till att skapa en naturlig interaktion mellan lärmiljö och barns samspel. LÄS MER

 3. 3. Planerad och spontan matematikundervisning i förskolan : en kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amanda Provén; Madeleine Olsson; [2023]
  Nyckelord :Matematik; Undervisning; Lärmiljö; Förskola; Arbetssätt;

  Sammanfattning : Inledning I studien undersöks matematikundervisning i förskolan. Bakgrunden till ämnet är att undersökningar har visat att barn i skolan har bristande kunskaper inom matematik, vilket kan vara ett resultat av bristande matematikundervisning i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Psykodynamiska psykoterapeuters resonemang kring den psykodynamiska ramen och den yttre påverkan under Covid-19 pandemin : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Jesper Lindahl; [2023]
  Nyckelord :The psychodynamic framework; Aspects of the framework; Breach of the framework; Psychotherapy during Covid-19; Psychotherapists reasoning around the framework; Psykodynamiska ramen; Ramaspekter; Rambrott; Psykoterapi under Covid-19; Psykoterapeuters resonemang kring ramen;

  Sammanfattning : Inledning: Ramen är grundförutsättningen för terapiprocessen. Det saknas i dagsläget kunskap om hur psykoterapeuter resonerar kring de svårigheter som kan uppstå för psykoterapeuter när den psykodynamiska ramen påverkas och förändras under de särskilda omständigheter som Covid-19 pandemin inneburit. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar två olika muntliga instruktioner löpsteget hos unga kvinnliga löpare? : En pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sofia Nordin; Fabian Thun; [2023]
  Nyckelord :Vertical ground reaction force; Fysioterapi; Kadens; Löparskador; Löpstegskorrigering;

  Sammanfattning : Inledning: Löpning är en effektiv träningsform som blir alltmer populär, tyvärr är skaderisken relativ hög med en incidens på 37% per år. Låg stegfrekvens samt en hög vertical ground reaction force, vGRF, vilket betyder den vertikala kraften kroppen utsätts för i fotisättningen är associerad med en ökad skaderisk. LÄS MER