Sökning: "samspel"

Visar resultat 1 - 5 av 4908 uppsatser innehållade ordet samspel.

 1. 1. Kommunikation som mänsklig rättighet och grundläggande behov. Ett utvecklingsarbete om kommunikation och samspel under mellanmålet i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Caroline Söderqvist; Kumlin Svensson Peedu; Linnea Svensson Peedu; [2024-02-29]
  Nyckelord :Viktiga vuxna i barns närhet; alternativa kommunikationssätt och samspel; interaktion; scaffolding; språk; multimodalt lärande.;

  Sammanfattning : Vårt syfte med utvecklingsarbetet är att utveckla barns möjligheter till kommunikation med vuxna och andra barn, samt att erbjuda barnen alternativ för att kunna delta i kommunikativa sammanhang i förskolans verksamhet. Likt Vygotskij framhäver i det sociokulturella perspektivet blir inte omvärlden meningsfull förrän barnen får en chans att vara delaktiga i den, samt vara med och påverka i interaktion med andra människor. LÄS MER

 2. 2. Hur yngre barn initierar och skapar sociala relationer med andra - En kvalitativ studie om yngre barns kamratinteraktion på förskolan. Namn: Amanda Järvinen & Anneli Andersson Program: Förskollärarprogrammet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Amanda Järvinen; Anneli Andersson; [2024-02-29]
  Nyckelord :Förskola; Yngre barn; Lek; Lärande; Sociala relationer; Strategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och få kunskap om hur yngre barn ingår i sociala relationer med varandra. Studien syftar även till att studera vilka kommunikativa resurser barn använder i leksituationer när de skapar relationer med varandra. LÄS MER

 3. 3. Alternativ och Kompletterande Kommunikation i förskolan En aktionsforskningsstudie om hur samtalskartor kan främja kommunikation och samspel i barngruppen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Johanna Broholm; Sofie Sharro; [2024-02-29]
  Nyckelord :Förskola; AKK; samtalskartor; kommunikation; samspel; strategier; aktionsforskning;

  Sammanfattning : Vi är två förskollärarstudenter som i detta utvecklingsarbete har studerat användningen av samtalskartor som ett verktyg för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Syftet med studien är att utforska användningen och utveckla förståelsen för samtalskartor som en form av AKK för att främja kommunikations- och språkutveckling hos barn med begränsad tal- och språkförmåga. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares uppfattning om barns språkliga strategier i lek - en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sandra Norgren; Amalia Lampa; Maria Therése Svensson; [2024-02-26]
  Nyckelord :Verbalt språk; förskollärare; uppfattning; hierarkier; status; lek och samspel.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att beskriva förskollärares uppfattningar kring barns användning av språkliga strategier i lek. Läroplanen för förskolan (2018) lyfter fram att barnen ska utveckla förmåga att kunna samarbeta och lösa konflikter i leken, samt att ta ansvar för gemensamma regler. LÄS MER

 5. 5. Tänka, resonera och räkna – ett examensarbete om lärares upplevelser av en ny undervisningsmodell i matematik.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Madeleine Hertz Felin Marie Berglund; [2024-02-09]
  Nyckelord :TRR; matematiksatsning; matematikundervisning; undervisningsmodell; kollegialt samarbete;

  Sammanfattning : Skolverket rapporterar att det finns en matematikängslan bland svenska elever och vi ser också ett dalande resultat i den nya PISA-undersökningen. Man kan fråga sig om detta har att göra med vår statiska matematikundervisning i lärobok som tidigare forskning beskriver. LÄS MER