Alternativ och Kompletterande Kommunikation i förskolan En aktionsforskningsstudie om hur samtalskartor kan främja kommunikation och samspel i barngruppen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Vi är två förskollärarstudenter som i detta utvecklingsarbete har studerat användningen av samtalskartor som ett verktyg för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Syftet med studien är att utforska användningen och utveckla förståelsen för samtalskartor som en form av AKK för att främja kommunikations- och språkutveckling hos barn med begränsad tal- och språkförmåga. Tidigare forskning visar att AKK i form av bildstöd är särskilt viktig för kommunikationsutvecklingen hos dessa barn. Vi har haft två frågeställningar i fokus under studiens gång: Vilka gynnsamma strategier framträder under implementeringen av samtalskartor i förskolans verksamhet samt hur kan bildstöd underlätta interaktionen mellan barn och pedagog samt mellan barn och barn. Den sociokulturella teorin och aktionsforskning som metod har väglett oss under utvecklingsarbetet och varit en grund för att kunna besvara våra frågeställningar. Genom den kvalitativa metoden som är central inom aktionsforskning har vi fått en fördjupad förståelse av hur användning av AKK gynnar barn i deras interaktioner. Vi har använt oss av aktioner, intervjuer och reflektionssamtal. Under aktionerna implementerade en förskollärare samtalskartor i en grupp om fem barn och vi observerade användningen av dessa och reflekterade sedan över resultatet för att sedan förbättra samtalskartorna till nästkommande aktion. Resultatet av vår studie visar på olika gynnsamma strategier vid implementeringen av samtalskartor samt att samtalskartor fungerar som ett medierande verktyg som främjar barns kommunikation och interaktion tillsammans med förskollärare och andra barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)