Sökning: "språk"

Visar resultat 1 - 5 av 9933 uppsatser innehållade ordet språk.

 1. 1. Littners Werk und Koeppens Beitrag. Eine textnahe Untersuchung von zwei Darstellungen des Holocaust: Wolfgang Koeppens Aufzeichnungen aus einem Erdloch und Jakob Littners Mein Weg durch die Nacht

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Pierre Bertin; [2022-01-20]
  Nyckelord :tyska; Wolgang Koeppen; Jakob Littner; Darstellung des Holocaust; Aufzeichnungen aus einem Erdloch; Mein Weg durch die Nacht;

  Sammanfattning : The thesis examines two literary works, Aufzeichnungen aus einem Erdloch, published in 1948 inMunich, supposedly being the Jewish survivor Jakob Littner’s Holocaust memoir and Jakob (Jacob)Littner’s original memoir Mein Weg durch die Nacht, written in 1945 but not published until 2002. In1992, the former work was republished, as Jakob Littners Aufzeichnungen aus einem Erdloch, thistime as a fictional text written by the prominent German author Wolfgang Koeppen, the well-knownauthor of a modernist trilogy revealing the remnants of National Socialism in the German society,written 1951–54. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkiga elevers språkutveckling. : En studie om lärares syn på elevers flerspråkighet och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Elias Eliassi; [2022]
  Nyckelord :Multilingualism; language and knowledge; the importance of the Swedish language and the importance of the first language.; Flerspråkighet; språk och kunskap; svenska språkets betydelse och förstaspråkets betydelse.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka lågstadielärares attityder till elevers flerspråkighet som en resurs i elevernas språk- och kunskapsutveckling genom att besvara frågor om hur lågstadielärare ser på svenska språkets och förstaspråkets betydelse för de flerspråkiga elevernas lärande. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv där språket ses som både mål och medel för lärande och där elevernas modersmål ses som resurs för tänkande och lärande. LÄS MER

 3. 3. Dialogens betydelse för flerspråkiga elever: Ett transspråkigt projekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Nagham Adnan; Wassan Ali; [2022]
  Nyckelord :Dialog; flerspråkiga elever; grupparbete; modersmål; muntlig interaktion; studiehandledare.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur språklärare och studiehandledare resonerar kring hur de tillsammans kan uppmuntra elever till att delta i den muntliga interaktionen som sker i klassrummet. Arbetet syftar till att besvara följande två frågeställningar;  Vad säger språklärare om hur de arbetar med muntlig interaktion i det flerspråkiga klassrummet för att uppmuntra elevernas interaktiva förmåga?    Vad finns det för olika exempel på stöttning som är effektiva för att främja den muntliga interaktionen? För att undersöka hur lärare och studiehandledare arbetar med att främja den muntliga interaktionen genomförde vi en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med 5 språklärare och 2 studiehandledare. LÄS MER

 4. 4. Språk som mänsklig rättighet - minoritetsspråkens plats i den nationella politiken : En jämförande studie mellan Sverige och Frankrike.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Frida Nyberg; [2022]
  Nyckelord :Linguistic human rights; Mänskliga rättigheter; språkpolitik; EU; minoritetsspråk; Sverige; Frankrike;

  Sammanfattning : This text compares the language policies of Sweden and France with the aim to see how these two countries define and treat their minority languages. Two indicators of language rights were developed by using “Linguistic human rights” (Skutnabb-Kangas, Phillipson & Rannut 1995:1–22) as a starting point. LÄS MER

 5. 5. An online study of L2 relative clause processing: Evidence from self-paced reading in Persian learners of English

  Master-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Abdolnoor Khaleghi; [2022]
  Nyckelord :relative clause; online L2 processing; second language comprehension; attachment preference; self-paced reading; heuristic processing; good-enough approach; working memory span.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This study examines relative clause (RC) processing in Persian learners of English and native speakers of English to explore whether or how different task demands, referential context information with three potential RC antecedents along with the variables noun type (definite, indefinite), RC length (short, long) and RC type (extraposed, non-extraposed) affect their processing, using both an online non-cumulative self-paced reading task and an offline questionnaire. In the self-paced reading task, the online processing of RC attachment resolution was examined when participants read temporarily ambiguous sentences with RCs preceded by one clause or two clauses containing three NPs followed by comprehension questions to explore L2 RC attachment preferences. LÄS MER