Sökning: "seven"

Visar resultat 1 - 5 av 5674 uppsatser innehållade ordet seven.

  1. 1. Children in Prison: Contemplating Processes and Decisions to Separate the Children from their Mothers in Uganda

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :KATO Francis; [2020-03-13]
    Nyckelord :Prison; imprisoned mothers; staff; Children; living alongside their imprisoned mother s ; views about separation; Separation process and decision; Uganda Prisons Act 2006.;

    Sammanfattning : Introduction and context: With the number of imprisoned women who also double as mother continue to grow, so has the number of innocent children accompanying their mother behind bars. Around the World, different countries have approached this issue in different ways within their respective national policy and legal frameworks. LÄS MER

  2. 2. Sju lärares inställning till läxor

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Malin Fabian; [2020-02-25]
    Nyckelord :läxa; läxor; föräldrainsyn; studieteknik; studiestöd;

    Sammanfattning : I den här kvalitativa fallstudien får vi ta del av sju lärares resonemang kring läxor, deras inställning till dessa och vilket syfte deras läxor fyller. Utgångspunkten har varit följande frågeställningar: Vad är lärarens inställning till läxor? Vilket syfte menar lärare att läxor fyller? Menar de att läxor strävar mot de mål och kunskapskrav som finns i läroplanen, och i så fall hur? Med semistrukturerade intervjuer, både fysisk och via telefon, har några lärare fått yttra sina åsikter kring läxans nödvändighet. LÄS MER

  3. 3. Digitala vårdalternativ på primärvårdsmarknaden - Högre måluppfyllnad för vårdgarantin eller enbart ökade samhällskostnader

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Maria Olsson; Linda Sjöö; [2020-02-18]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This paper examines the effect of digital healthcare alternatives on the healthcare goal set in the primary care. Meaning, if the increasing usage of digital healthcare through smartphone applications has helped unload the burden on traditional primary care. LÄS MER

  4. 4. LES LANGUES ETRANGERES, L’ANXIETE ET LA MOTIVATION. Étude sur les attitudes langagières de 14 Français vivant en Suède

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Thomas Caël; [2020-02-04]
    Nyckelord :franska; anxiety; foreign language; motivation; interculturality;

    Sammanfattning : This study analyzes the correlation between foreign language anxiety and motivation of 14 French persons living in Sweden.The works on the preliminary evidence of Foreign Language Classroom Anxiety Scale by Horwitz et al. LÄS MER

  5. 5. Som att komma in i en annan värld – Barnmorskors upplevelse av att vårda kvinnor i ett specialdesignat förlossningsrum – En fenomenologisk intervjustudie

    Magister-uppsats,

    Författare :Ida Johansson; Linnea Maxon; [2020-01-30]
    Nyckelord :Barnmorska; Upplevelse; Stöd; Förlossningsmiljö; Arbetsmiljö;

    Sammanfattning : Background: The environment of the labor room affects the woman in labor, her partner and the midwife. The work environment affects how health professionals experience the quality of their working life. LÄS MER