Sökning: "seven"

Visar resultat 1 - 5 av 8554 uppsatser innehållade ordet seven.

 1. 1. An attempt to promote ground-nesting bees in an urban landscape. Investigating the use of sand beds as a conservation effort.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Instiutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Bodil Mattson; [2024-02-16]
  Nyckelord :ground-nesting bees - pollinator conservation - sand beds – conservation in urban parks;

  Sammanfattning : Pollinators provide crucial services for the ecosystems by pollinating around 80-90% of all plants. However, pollinating insects are declining worldwide which may cause a parallel decline in plant species leading to large biodiversity losses. LÄS MER

 2. 2. ASYL och KONVERSION Asylsökande konvertiters förståelse av sin konversionsprocess

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Jakob Svensson; [2024-02-14]
  Nyckelord :conversion; asylum seekers; evangelical theology; Lewis Rambo; Christian faith;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyse asylum seeking converts understanding of their conversion process based on church context, specifically within the realm of evangelical church and theology. Through the method of content analysis this essay analyses six qualitative interviews done with converts from two Islamic traditions to Swedish free church Christianity. LÄS MER

 3. 3. PATIENTERS UPPLEVELSER AV TVÅNGSVÅRD INOM PSYKIATRISK SLUTENVÅRD. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julia Forsman; Filippa Nilsson; [2024-01-26]
  Nyckelord :Patients experiences; involuntary treatment; psychiatric disorders;

  Sammanfattning : Background: In psychiatric care, nurses will most likely come across and care for patients placed under involuntary treatment orders (ITO). These patients have the right to information and participation regulated by for example the Patient Act and the Health Care Act. LÄS MER

 4. 4. Mellan raderna - En kvalitativ studie om varuhuschefers roll i en organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Abrahamsson; John Ericsson; Alexandra Tsakiris; [2024]
  Nyckelord :mellanchefer; organisationsförändring; filtrering; identitet; föräldraroll; middle managers; organizational change; filtering; identity; parenting role; Business and Economics;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie som syftar till att bidra med en ökad nyansering av mellanchefers roll i organisationsförändringar genom att se till hur de själva uppfattar rollen i fråga och vad den innefattar. Studien behandlar således frågeställningen: ”Hur ser varuhuschefer på sin roll i en organisationsförändring?” För att besvara denna frågeställning har en kvalitativ fallstudie gjorts på sju varuhuschefer som har positionen som mellanchefer. LÄS MER

 5. 5. "Lärare läser betygskriterier och kursplaner som djävulen läser bibeln eller… typ.” : en kvalitativ intervjustudie med sju gymnasielärare om momentet ergonomi i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Elsa Karis; Sanna Andersson; [2024]
  Nyckelord :Ergonomi; Läroplansteorin; Ramfaktorteorin; Idrott och hälsa; Hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare arbetar med ergonomi på gymnasiet i ämnet idrott och hälsa. Studien avser att besvara följande frågeställningar: - Hur tolkas de ergonomiska inslagen i styrdokumenten av gymnasielärare? - Hur arbetar gymnasielärare med ergonomi i ämnet idrott och hälsa? - Vilka möjligheter och begränsningar upplever gymnasielärare vid undervisning om ergonomi? Med utgångspunkt i läroplansteorin och ramfaktorteorin har studien undersökt hur sju behöriga lärare utformar sin undervisning kring momentet ergonomi i idrott och hälsa kurs 1 på gymnasiet. LÄS MER