Sökning: "samt"

Visar resultat 1 - 5 av 84830 uppsatser innehållade ordet samt.

  1. 1. Konflikter och konflikthantering i ämnet idrott och hälsa En kvalitativ studie utifrån idrottslärares erfarenheter och upplevelser

    Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Sofia Gustafsson; [2048]
    Nyckelord :Skola; idrottslärare; elever; konflikter; konflikthantering; undervisni;

    Sammanfattning : Sammanfattning Att fungera i sociala sammanhang kommer inte alltid problemfritt. Våra olikheter som människor kan skapa spänningar som in sin tur orsakar konflikter. Skolmiljön i sig är en plats där många barn och ungdomar med olika bakgrunder, personligheter och värderingar ska fungera ihop. LÄS MER

  2. 2. Alliansens betydelse för effektivitet hos terapeuter och behandlingsresultat i terapier

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Mårten Kihlberg; [2019-04-15]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker alliansens betydelse för behandlingsresultat och eventuella andra faktorer som påverkar behandlingsresultat. Klienters (N=1436) skattningar av mående (CORE-OM) och allians (WAI), samt blivande psykologer och psykoterapeuters skattningar av bland annat samarbete med klienterna, inhämtades från psykoterapimottagningen på den psykologiska institutionen i Göteborg. LÄS MER

  3. 3. Läsbarhet i partipolitiska valmanifest ur ett andraspråksperspektiv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Oscar Tingberg; [2019-04-10]
    Nyckelord :valmanifest; svenska som andraspråk; ordförråd; läsbarhet; ordvariation; lexikal profil;

    Sammanfattning : Sverige är ett demokratiskt samhälle, vilket styrs av politiker och politiska partier som vart fjärde år röstas fram av landets medborgare. Detta val är av stor vikt för såväl enskilda innevånare som landet och det demokratiska systemet i stort. LÄS MER

  4. 4. Förutsättningar för ordförrådsutveckling på SFI: en frekvensbaserad lexikalisk analys av ord i undervisningen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Leila Swartling; [2019-04-10]
    Nyckelord :svenska som andraspråk; ordundervisning; frekvensbaserad lexikalisk analys; rich instruction; frekvensordlista; svenska för invandrare;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur ord som undervisas på svenska för invandrare (SFI) kurs C och D korrelerar med frekvensordlistor över det svenska språket samt om kurs D innehåller fler ovanliga ord än kurs C. Under fyra observationstillfällen hos två olika lärare samlade jag in vilka ord som de fokuserade på i hög grad, det vill säga ord som fick rich instruction, och i lägre grad, det vill säga ord som fick grundläggande definition. LÄS MER

  5. 5. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SAMVERKAN I OFFENTLIG SEKTOR En studie om samverkans förutsättningar inom arbetsmarknadsprojektet Etableringslyftet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Ava Mahmoudi; [2019-04-09]
    Nyckelord :Samverkan; Collaborative Governance; samverkansprojekt; arbetsmarknadsinsatser; nyanlända;

    Sammanfattning : Samverkan i den offentliga sektorn, mellan kommuner och mellan statliga myndigheter, och också mellan statliga myndigheter och kommuner har blivit ett allt vanligare sätt att lösa samhälleliga utmaningar på. Den s.k. LÄS MER