Sökning: "utreds"

Visar resultat 1 - 5 av 674 uppsatser innehållade ordet utreds.

 1. 1. Tång på framtidens tallrik. Rättsliga förutsättningar för en ekologiskt hållbar tångskörd.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Annie Kolvik; [2018-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På senare år har en trend att konsumera tång som livsmedel uppstått i Sverige. Ett intresse för att skörda tång finns både från privatpersoners och näringslivets håll. Tången är näringsrik och på flera sätt ett fördelaktigt livsmedel ur klimathänseende. LÄS MER

 2. 2. Beredning av kabelnät i området Sjöhaga - Lerdala Gård

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Andres Beissinger Bart; Nicolas Soto Vallejos; [2018]
  Nyckelord :Elnät; tillförlitlighet; kommunikation;

  Sammanfattning : Examensarbetet beskriver en beredning för Ellevio AB. Beredningsarbetet är tänkt att bygga om elnätet i Sjöhaga – Lerdala Gård i Skövde kommun med syfte att vädersäkra lokalnätet och öka tillförlitligheten. LÄS MER

 3. 3. Användning av smarta mätare som driftövervakare i lågspänningsnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Erik Runa; [2018]
  Nyckelord :Power quality; smart grids; electricity meters; solar cells; protective relays; inverters; Elkvalité; smarta nät; elmätare; solceller; reläskydd; växelriktare;

  Sammanfattning : I detta examensarbete utreds möjligheten att med hjälp av nya smarta elmätare få en ökad inblick i elkvalitén i elnäten samt att ge nätägare möjligheten att automatiskt eller via fjärrsignal koppla bort solcellsanläggningar i de fall de orsakar dålig elkvalité. Motiveringen till studien har varit att en ökad utbyggnad av solcellsanläggningar med tilhörande växelriktare och en trolig framtida ökning av snabbladdare och andra olinjära laster i näten ökar utmaningen för elnätsföretag att klara gällande krav på elkvalité. LÄS MER

 4. 4. Kan Soil Security-konceptet bidra till ökad hållbarhet vid åtgärder av förorenade områden?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Karin Bergman; [2018]
  Nyckelord :Soil Security; contaminated soil; sustainability; soil ecosystem; soil functions; Soil Security; förorenad mark; hållbarhet; markmiljö; markfunktioner;

  Sammanfattning : Områden som antas vara förorenade utreds idag med hjälp av Naturvårdsverkets vägledning för förorenade områden. Vägledningsmaterialet baseras till stor del på miljömålet giftfri miljö och vilka risker ett förorenat område kan utgöra för människor och ekosystem. LÄS MER

 5. 5. Elevers begreppsutveckling genom problemlösning och begreppsträning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Andersson; [2018]
  Nyckelord :Begreppsförståelse; begreppskarta; matematikproblem; matematikundervisning; problemlösning; representationsformer;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete utgör en kunskapsöversikt över det didaktiska forskningsområdet; begreppsförståelse genom problemlösning i matematikundervisningen och vänder sig i första hand till yrkesverksamma lärare och lärarstuderande. Den producerande kunskapsöversikten är huvudsakligen baserad på forskning som belyser och problematiserar elevers begreppsliga inlärning i samband med matematisk problemlösning. LÄS MER