Sökning: "utreds"

Visar resultat 1 - 5 av 941 uppsatser innehållade ordet utreds.

 1. 1. Påtaglig risk för rättsosäkerhet? Rättssäkerhet och barnets bästa vid begäran om upphörande av vård av barn som vårdas med stöd av 2 § LVU

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anahita Bayat; [2021-02-03]
  Nyckelord :LVU; Tvångsvård; Rättssäkerhet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om upphörande av tvångsvård för barn och unga som tvångsvårdas med stöd av 2 § LVU, med fokus på de fall där omsorgsbrister är den huvudsakliga grunden för tvångsvården. Uppsatsen belyser hur barnets bästa och rättssäkerheten bedöms i förhållande till upphörande av tvångsvård av barn. LÄS MER

 2. 2. Frihamnsmodellen - En analys av förhållandet mellan Frihamnsmodellen, svensklagstiftning och en socialt hållbar bostadsmarknad

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victor Abrahamsson; [2021-01-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här framställningen undersöks och analyseras den så kallade Frihamnsmodellen (ett stort stadsutvecklingsprojekt i centrala Göteborg) och de olika delar som den består av. Det konstateras att kommunerna rent juridiskt har möjlighet att ställa krav på upplåtelseform (vanligen att det ska byggas hyresrätter) vid försäljning av kommunal mark och att ett sådant förfarande oftare bör användas, då styrandet av upplåtelseform leder till en mer allsidig bostadsmarknad. LÄS MER

 3. 3. Vertikala deformationer av sulan hos ytligt belägna bergkonstruktioner i hårt berg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Erik Sjöli; [2021]
  Nyckelord :Vertikala deformationer; Ytliga bergkonstruktioner; Hårt berg; Tunnelsula; Numerisk modellering;

  Sammanfattning : Ytliga bergkonstruktioner blir allt mer vanligt i samhället för att tillgodose alternativa lösningar på infrastruktur vilket möjliggör förtätning vid markytan. Spänningssituationen nära markytan kan vara mycket komplicerad vilket ger upphov till att både strukturella och spänningsinducerade brott kan förekomma i bergkonstruktioner på grunda djup i Skandinavisk berggrund. LÄS MER

 4. 4. Väsentlig anknytning till Sverige? : – Vad krävs av den skattskyldige för att genombryta presumtionsregeln i 3 kap. 7 § 2 st. inkomstskattelagen (1999:1229)?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Jennifer Lundin; [2021]
  Nyckelord :juridik; skatterätt; processrätt; förvaltningsprocess; bevisbörda; bevis; bevisning; beviskrav; väsentlig anknytning; 3 kap. 7 § IL; obegränsad skattskyldighet;

  Sammanfattning : Även om en fysisk skattskyldig person flyttar från Sverige kan denne ändå anses vara obegränsat skattskyldig här om denne tidigare har varit bosatt här och har väsentlig anknytning hit. Reglerna om väsentlig anknytning återfinns i 3 kap. 7 § IL. Av paragrafens andra stycke framgår bland annat den s. LÄS MER

 5. 5. Behovsanalysen inför försäkringsrådgivning : Hur ska den genomföras för att omsorgsplikten ska kunna uppfyllas inför rådgivning om personförsäkringar och försäkringsbaserade investeringsprodukter?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Felix Wall; [2021]
  Nyckelord :Försäkringsförmedling; försäkringsrådgivning; behovsanalys; omsorgsplikt; försäkringsförmedlare; IDD; försäkringsbaserade investeringsprodukter;

  Sammanfattning : För att försäkringstagare ska känna sig trygga med att de har tecknat en lämplig försäkringsprodukt tar många försäkringstagare hjälp av rådgivare innan de ingår försäkringsavtal. Innan rådgivningen kan börja behöver försäkrings- eller investeringsrådgivaren genomföra en behovsanalys av konsumenten, för att utreda bl. LÄS MER