Sökning: "tvångsvård"

Visar resultat 1 - 5 av 356 uppsatser innehållade ordet tvångsvård.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenhet av framprovocerade tvångsåtgärder inom psykiatrisk slutenvård : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Michelle Osein; Sebastian Ingvarsson; [2022]
  Nyckelord :coercive measures; coercive care; provocation; psychiatric care; omvårdnad; psykiatrisk vård; tvångsvård; tvångsåtgärder; sjuksköterskans erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tvångsåtgärder är en omdiskuterad intervention och leder till att patientens autonomi åsidosätts. Personal kan medvetet eller omedvetet framprovocera situationer som kan leda till tvångsåtgärder. LÄS MER

 2. 2. Hemtagningsbegäran : På barnets och samhällets bekostnad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Elin Thörner; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tvångsvård av barn och unga är ett ämne som numera diskuteras flitigt, inte minst i media. Något som lyfts fram särskilt under den senaste tiden är delen som tar sikte på vårdens upphörande, vilket bl.a. har utmynnat i lagförslaget ”Lex Lilla hjärtat”. LÄS MER

 3. 3. UNGDOMAR INOM SÄRSKILDA UNGDOMSHEM En systematisk forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Elma Dzanic; [2021-03-08]
  Nyckelord :Statens institutionsstyrelse; inlåst; Särskilda ungdomshem; tvångsvård; LVU; LSU; Ungdomar;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om utsatta ungdomar i samhället som befinner sig inom statens vård, närmare bestämt Statens institutionsstyrelse (SiS) på grund av ett LVU (lagen om vård av unga) eller LSU (lagen om sluten ungdomsvård). Uppsatsens syfte är att kartlägga forskningsfältet ungdomar inom särskilda ungdomshem, med hjälp av tre frågor; vilka teman är återkommande inom forskning om ungdomar inom särskilda ungdomshem, vems röster görs hörda i forskningen samt vilka mönster gällande genus som återfinns. LÄS MER

 4. 4. En djungel av beviskrav. En analys av beviskravet i mål enligt 3 § LVU utifrån rättssäkerhetsfaktorerna förutsebarhet, likabehandling och likvärdig behandling

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lena Jiretorn; [2021-02-17]
  Nyckelord :Beviskrav; LVU; Tvångsvård; Förvaltningsmål; Normalkrav; Sakens beskaffenhet; Tvåstegsprövning; Prognosbedömning; Bakåtblickande bedömning; Rättssäkerhet; Formell rättssäkerhet; Materiell rättssäkerhet; Förutsebarhet; Likabehandling; Likvärdig behandling;

  Sammanfattning : Beviskravet anger vilken styrka bevisningen behöver uppnå för att domstolen ska anse att ett förhållande är för handen. Beviskravet avgör huruvida domstolen kan bifalla eller avslå klagandes talan. I tvistemål tillämpas som huvudregel beviskravet ”styrkt”. LÄS MER

 5. 5. Att bevara status quo. En analys av socialnämndens möjligheter att bevara status quo för tvångsomhändertagna barn när förutsättningar för tvångsvård inte längre föreligger

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anduena Krasnigi; [2021-02-03]
  Nyckelord :LVU; Barnets bästa; Kontinuitet; Återföreningsprincipen; Flyttningsförbud; Vårdnadsöverflyttning;

  Sammanfattning : När ett barn inte längre är i behov av tvångsvård ska vården upphöra och den naturliga följden är att barnet återförenas med sina biologiska föräldrar. Det finns dock verktyg till socialnämndens förfogande för att tillgodose barnets behov av kontinuitet, såsom flyttningsförbud och vårdnadsöverflyttning, som möjliggör det för barnet att stanna kvar i familjehemmet även efter tvångsvården upphört. LÄS MER