Sökning: "Sebastian Karakas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sebastian Karakas.

  1. 1. ”Om en aktivitet uppfattas som att man dödar tid så kan man göra det på sitt eget sätt.” - En kvalitativ studie om personalens upplevelse av vården inom rättspsykiatrin

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Sebastian Karakas; [2024-01-25]
    Nyckelord :rättspsykiatri; tvångsvård; lagen om rättspsykiatrisk vård LRV ; rättspsykiatrisk utredning RPU ; psykiskt störda lagöverträdare PSL ;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka personalens syn på vården inom rättspsykiatrin, med avgränsning till kuratorers och mentalskötares uppfattningar. Empirin byggde på kvalitativ data insamlad från 2 olika sjukhus från 6 personer varav två var kuratorer och 4 mentalskötare. LÄS MER