Sökning: "Hagman"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade ordet Hagman.

 1. 1. Coronapandemin och förskolan : En kvalitativ studie av förskollärares uppfattningar om möjligheter och begränsningar för att uppnå en pedagogisk verksamhet av kvalitet under coronapandemin

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ana Cristina Pires Hagman; [2021]
  Nyckelord :Quality; pedagogy; children; development; teacher; frame factors; Coronavirus pandemic;

  Sammanfattning : The objective of my study is to contribute with knowledge of how the Coronavirus pandemics may have bestowed restrictions, or alternatively, possibilities for the learning, development, and well-being of the children in the selected preschool unit which this study targets. In it, I identify how the teachers in this preschool unit interpret and approach the frame factors that are determined outside the teaching processes and how those frames are perceived as opportunities or limitations for the preschool quality in terms of attained goals as set out in national preschool educational curriculum – both before and during the pandemics. LÄS MER

 2. 2. Metaphors and Japan : Translating Conceptual Metaphors from a Survival Guide to Customs and Etiquette

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Anneli Olsson Hagman; [2021]
  Nyckelord :English; Swedish; translation; metaphors; conceptual metaphors; translation strategies; engelska; svenska; översättning; metaforer; Japan; facköversättning; översättningsstrategier;

  Sammanfattning : The metaphor is known for creating problems when it comes to translation, not only because of cultural aspects but also because of a lack of a unified terminology and theory for translation strategies. This also applies to conceptual metaphors which are the subject of analysis in this paper where an English survival guide to the Japanese culture has been translated into Swedish. LÄS MER

 3. 3. Flyktingmottagandets påverkan på politiken : Hur Sveriges flyktingmottagande mellan 2010–2018 har påverkat invånarnas inställning till flyktingpolitiken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Erik Wahlström; Laura Hagman; [2021]
  Nyckelord :flyktingar; flyktingpolitik; kontakthypotesen; politisk ekonomi;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om antalet flyktingar som anlände mellan 2010–2018, under vilket den så kallade ”flyktingkrisen” inträffade, har lett till en ökad opinion för en mer restriktiv flyktingpolitik i Sverige. För att beskriva det utgår uppsatsen både från teorier om hur invandring kan påverka mottagarlandets arbetsmarknad och vilken inverkan kontakter mellan majoritets- och minoritetsgrupper har. LÄS MER

 4. 4. Abolitionsbeslutets påverkan på svensk aborträtt - Aborträtten ur ett rättsutvecklingsperspektiv med fokus på abolitionsbeslutet 1965

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Hagman; [2021]
  Nyckelord :Aborträtt; abolitionsbeslut; rättshistoria; legal history; abort; abortion.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att med rättshistorisk metod utreda abortlagstiftningens utveckling åren 1938–1975. Utredningen belyser sättet på vilket abolitionsbeslutet 1965 tillkom som en konsekvens av ett skifte i allmänhetens syn på abort och på kvinnans rätt till sin egen kropp samt hur detta manifesterade sig i efterföljande lagstiftning. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsarbete och hållbarhetsprestation : En studie av 227 småföretag i Sverige, i samarbete med Energikontor Norr

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Ewelina Hagman; Angelica Köhler; [2021]
  Nyckelord :hållbarhet; hållbarhetsprestation; hållbarhetsmål; hållbarhetsaktivitet; företags samhällsansvar; hållbarhetsbeteende; småföretag;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att förklara på vilket sätt och i vilken utsträckning småföretag arbetar med hållbarhet. Studien syftar även till att förklara hur hållbarhetsmål i småföretag relaterar till hur de faktiskt arbetar med hållbarhet. LÄS MER