Sökning: "AI"

Visar resultat 1 - 5 av 844 uppsatser innehållade ordet AI.

 1. 1. Arbetsterapeuters uppfattningar om artificiell intelligens inom arbetsterapi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Dina Jawad; Jakob Holgersson; [2021-05-04]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Artificiell intelligens; Funktionsnedsättning; Aktivitet; Digital kompetens; Vardagsteknologi; Digitala aktiviteter;

  Sammanfattning : Bakgrund Personer med funktionsnedsättning är ofta beroende av teknik för att avhjälpa dessa hinder och digitala tekniska hjälpmedel används i allt större utsträckning av personer med exempelvis kognitiv funktionsnedsättning. Artificiell intelligens blir vanligare inom vården, och har blivit en allt mer integrerad del av tekniska hjälpmedel och i vardagsteknologi. LÄS MER

 2. 2. LOOPS LEARNING MANAGEMENT SYSTEM En studie ur ett infrastrukturperspektiv

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Peter Kåreklint; [2021-04-12]
  Nyckelord :Learning Management System; infrastruktur; upplevelse; utveckling; kommunikation;

  Sammanfattning : Development of a Learning management system is part of a design process thatconsists of a vision, an operational image and a specification where each supplierof an LMS must analyze a unique design situation. The development of LoopsLMS is a process where different methods have been used. LÄS MER

 3. 3. The Tower: Design of Distinct AI Personalities in Stealth-Based Games Modeling personalities with believable and consistent behaviour for NPCs in games using stealth gameplay style

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Marek Cernák; Lianoudakis Orestis; [2021-03-03]
  Nyckelord :stealth gameplay; games research; AI; NPC; autonomous agents; personality modeling; thesis;

  Sammanfattning : Computer games using stealth situations for defining their gameplay often rely onmodeling an immersive, yet exploitable non-player character behaviour. Traditionally, the aim of the design of such a behaviour is to provide players with memorablebehaviour patterns of the in-game agents in order to facilitate the means of devisingstrategies used by players to finish the game levels. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of In-Silico Labeling for Live Cell Imaging

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Elsa Sörman Paulsson; [2021]
  Nyckelord :Deep learning; Machine Learning; Image analysis; CNN; cell; live cell imaging; supervised learning; AI; artificial intelligence; sartorius;

  Sammanfattning : Today new drugs are tested on cell cultures in wells to minimize time, cost, andanimal testing. The cells are studied using microscopy in different ways and fluorescentprobes are used to study finer details than the light microscopy can observe.This is an invasive method, so instead of molecular analysis, imaging can be used. LÄS MER

 5. 5. Instance Segmentation of Multiclass Litter and Imbalanced Dataset Handling : A Deep Learning Model Comparison

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorseende

  Författare :Rolf Sievert; [2021]
  Nyckelord :Machine learning; Multiclass; Deep learning; Instance segmentation; Object segmentation; Iterative stratification; Mask R-CNN; DetectoRS; Imbalanced dataset; Classification; Detection; Segmentation; Litter; Trash; TACO; COCO; MMDetection; Multinomial; Cybercom; AI; Artificial intelligence; Land-based litter; Computer vision; Maskininlärning; Djupinlärning; Instanssegmentering; Objektsegmentering; Mask R-CNN; DetectoRS; Obalanserat dataset; Klassificering; Detektion; Segmentering; Skräp; TACO; COCO; MMDetection; Multinomial; Cybercom; AI; Artificiell intelligens; Datorseende;

  Sammanfattning : Instance segmentation has a great potential for improving the current state of littering by autonomously detecting and segmenting different categories of litter. With this information, litter could, for example, be geotagged to aid litter pickers or to give precise locational information to unmanned vehicles for autonomous litter collection. LÄS MER