Bidrar SOA till kvalitativa egenskaper och inom vilken aspekt av affärsnytta? - Bidrar SOA till affärsnytta?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Affärsnytta är ett mångtydigt och svårdefinierat begrepp, men det är något som alla verksamheter vill uppnå.Uppsatsen avgränsar sig till särskilda kvalitativa egenskaper som definieras av ISO/IEC FDIS 25010:2010 under kapitlet "Quality in use". Uppsatsen går ut på att utvärdera de kvalitativa egenskaperna och om SOA (Service Oriented Architecture) bidrar till dessa samt inom vilken aspekt av affärsnytta. För att svara på frågan var det relevant att utvärdera begreppen Affärsnytta och Kvalitativ nytta samt definiera SOA.Resultatet fick vi genom kvalitativa intervjuer från fyra respondenter som har deltagit i ett lyckat SOA projekt och har goda kunskaper inom SOA och dess koppling till affärsnytta inom olika aspekter.Utifrån litteraturen och resultatet ser vi indikationer på att SOA bidrar till de utvalda kvalitativa egenskaperna. Resultatet visar även indikationer på att SOA bidrar till kvalitativ nytta och att det är en drivande kraft för strävan av affärsnytta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)