Sökning: "Porters five forces"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Porters five forces.

 1. 1. Handelskvarteret Valvet : En fallstudie om konkurrensstrategier vid etablering av nytt handelskvarter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Gottmarsson; [2021]
  Nyckelord :Retail; competition strategies; shopping mall; new establishment; five force theory; generic strategies; SWOT analysis; Detaljhandel; konkurrensstrategier; köpcentrum; nyetablering; femkraftsmodellen; generiska basstrategier; SWOT analys;

  Sammanfattning : Karlstad står inför sin största stadsomvandling i modern tid. Fler bostäder, utökad och förbättrad stadskärna, förnyad infrastruktur för både tåg-, buss-, bil-, gång- och cykelresenärer är delar av kommunens vision inför 2030. Handelsindex tyder på fortsatt goda förutsättningar till konsumtion. LÄS MER

 2. 2. Differentiering inom en växande marknad : En fallstudie om Vainu

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Kevin Nordling; Felix Pilvinen; [2021]
  Nyckelord :Blue Ocean Strategy; Porter’s Five Competitive Forces; competition; strategy; differentiation; Blue Ocean Strategy; Porters femkraftsmodell; konkurrens; strategi; differentiering;

  Sammanfattning : Denna studie förklarar hur differentiering kan uppnås genom att tillämpa Blue Ocean strategin och om strategin är hållbar i praktiken. Företaget som valts för denna fallstudie är Vainu. LÄS MER

 3. 3. Analysis of the Commercial Launch Industry : Determining Competitiveness using Porter’s Five Forces Framework

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Nationalekonomi; Jönköping University/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Patrick Andersson; Alexander Brewer; [2021]
  Nyckelord :Porter’s Five Forces; Competitiveness; Industry analysis; Industrial Organization; Strategy;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyze the rules of competition of the commercial launch industry between the years 2010-2020 to better understand the market and gain strategic insights for market share captivation or profitability. The industry is analyzed quantitively within the theoretical framework of Porter's five competitive forces. LÄS MER

 4. 4. Kickbacks: In the Age of Disruption - A qualitative study on institutional disruption on the Swedish mutual fund market

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Johanna Baeck; Johanna Juelsson; [2021]
  Nyckelord :Institutional disruption; Competition; Neo-institutional theory; Institutional entrepreneurship; mutual fund markets;

  Sammanfattning : This thesis examines if and how an institutional disruption, in this study a regulatory threat, impacts institutional rules and competitive dynamics in the Swedish mutual fund market. In recent years, the industry has faced multiple disruptions, mainly stemming from financial technology, putting additional pressure on regulators and organizations to adapt. LÄS MER

 5. 5. Sortimentsreducering för ökad lönsamhet : En fallstudie hos företaget Edsbyn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Stephanie Inostroza Galvez; Suleiman Feizi; [2021]
  Nyckelord :Assortment reduction; assortment planning; flexibility; ABC-analysis; assortment variation; category management; corporate image; Porters five forces model; modular products; standardized products; Sortimentsreducering; sortimentsplanering; flexibilitet; ABC-analys; sortimentsvariation; kategoristyrning; företagsimage; Porters femkraftsmodell; modulära produkter; standardiserade produkter;

  Sammanfattning : Sortiment är hos många företag väldigt stort vilket leder till att företag inte kan hantera sina produkter rätt. Problematiken är att kunderna får för mycket valmöjligheter när det erbjuds ett helt produktsortiment. LÄS MER