Sökning: "fiskbensdiagram"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet fiskbensdiagram.

 1. 1. Effektivisering genom identifiering av flaskhals : Fallstudie på Mercado Produktion AB

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Adam Lundgren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens snabbt föreändliga samhälle behöver organisationer i Sverige bedriva ett allmäninriktat och systematiskt arbetssätt för att bli effektivare. Genom offensiv kvalitetsutveckling som är ett ledningssystem kan det bidra med värderingar, verktyg och arbetssätt för att ge en ökad kundtillfredsställelse med lägre resursåtgång. LÄS MER

 2. 2. Vem har nytta av en siffra? : -      en fallstudie av ett förbättringsarbete med syfte att förbättra och kvalitetssäkra smärtbehandling för palliativa patienter i regionsansluten specialiserad hemsjukvård.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

  Författare :Karin Halldorf; [2019]
  Nyckelord :Improvement knowledge; information transfer; pain rating; mitigate symptoms; consensus.; Förbättringskunskap; informationsöverföring; smärtskattning; symtomlindring; samsyn.;

  Sammanfattning : Vem har nytta av en siffra?– En fallstudie av ett förbättringsarbete med syfte att förbättra och kvalitetssäkra smärtbehandling för palliativa patienter i regionsansluten specialiserad hemsjukvård.   Bakgrund: Palliativ vård, vård i livets slut, ändrar fokus från bot till lindring. LÄS MER

 3. 3. Alla vill varandras väl : Hur ledarskap genom medarbetarskap i en kvalitetskultur skaparpatientnöjdhet vid svenska sjukhus

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Carina Franzén Ähdel; Frida Bulukin Wilén; [2019]
  Nyckelord :quality culture; co-workership; leadership; values; behaviors; measuring quality culture; regression analysis; minitab; response optimizer; measurement system analysis MSA ; appreciative inquiry AI ; 4D process; organizational culture; offensive quality development TQM ; healthcare; national patient survey; Ishikawa chart; kvalitetskultur; medarbetarskap; ledarskap; värderingar; beteenden; mäta kvalitetskultur; regressionsanalys; Minitab; respons optimizer; mätsystemsanalys MSA ; appreciative inquiry AI ; 4D processen; organisationskultur; offensiv kvalitetsutveckling TQM ; sjukvård; nationell patientenkät; fiskbensdiagram;

  Sammanfattning : Engagerat ledarskap är grunden till att skapa en god kvalitetskultur och för attlyckas krävs medarbetarskapets delaktighet. Forskare menar att stödet förnärvarande ledare i vården har fram tills idag varit tämligen outvecklat. LÄS MER

 4. 4. Identifiering och värdering av förbättringsarbeten : en fallstudie i ett tillverkande företag

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emelie Bolsing; Kristoffer Skobowytsh-Okolot Calapis; [2019]
  Nyckelord :förbättringsarbete; 5S; SMED; PDSA; pick-diagram; TAK; 5 varför;

  Sammanfattning : Rapporten redogör en fallstudie av ett producerande företag i västra Sverige. Företaget är ett typiskt medelstort expanderande företag med typiska problem; hög kapitalbindning, få standardiserade arbetssätt och bristande struktur i sina projekt. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av orderhanteringsprocessen : En fallstudie på Syntronic SPS Sandviken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Lundin Lovisa; [2019]
  Nyckelord :Industriell ekonomi; orderhantering; effektivisering; ledtider; Lean;

  Sammanfattning : Inom dagens tillverkande företag pågår en allt större konkurrens om att vinna marknadens kunder. En av de främsta konkurrenskrafterna är korta ledtider. Som ett led i detta har vetenskapliga filosofier och metoder inom Lean blivit allt mer förekommande inom verksamheterna. LÄS MER